photo-space.ru -

Ôîòî äàðüè ñàãàëîâûé

Ôîòî äàðüè ñàãàëîâûé @ 14-04-2008 15:58:34 Ôîòî äàðüè ñàãàëîâûé @ 02-03-2008 17:19:06 Ôîòî äàðüè ñàãàëîâûé @ 02-03-2008 17:18:27 Ôîòî äàðüè ñàãàëîâûé @ 28-02-2008 19:18:42 Ôîòî äàðüè ñàãàëîâûé @ 23-08-2007 14:31:10
.

, (*), .

  (*):
E-mail:
  (*):

 
:

Tok BillKa @ 2007/07/17 (12:53)
Ñ÷àñòëèâû âìåñòå-ÑÀÌÛÉ ÊËÀÑÑÍÛÉ ÑÅÐÈÀË ÂÑÅÕ ÂÐÅÌÅÍ È ÍÀÐÎÄÎÂ!!!!!!ß âñåãäà åãî ñìîòðþ!!!!!!!!!ß â âîñòîðãå îò èäåè è àêòåðîâ!!!!

FaRaON @ 2007/07/31 (18:17)
Õî÷ó ñêàçàòü âàì ÷òî Äàøà Ñàãàëîâà Ñàìàÿ Êðàñèâàÿ äåâóøêà íà çåìëå!!!

ad @ 2008/03/2 (19:50)
Âû òóïûå ìàëîëåòêè òàê îíà âàì è íàïèñàëà îíà íåäîñòîéíà áûòü íà ñàéòå óìðèòå ñàìè êàçëû íà óñïêîéòåñü.

êàøìàð @ 2008/03/6 (10:50)
òû ñàìàÿ êðàñèâàÿ íà âñåé çåìëå.

Äàðüÿ Ñàãàëîâà @ 2008/03/12 (14:18)
Âñå ìîè ïîêëîííèêè ïèøèòå íà ìîé íîâûé ìàèë!áóäó î÷åíü ðàäà ïîîáùàòñÿ ñ âàìè!

ßíà @ 2008/03/20 (18:59)
Äàøà òû êëàññíàÿ â ñåðèàëè æàëêî ÷î â æèçíè ÄÐÎ×ÊÀ

rAmzEs @ 2008/04/14 (15:8)
çà÷åì êîïèðîâàòü ñåðèàë ñ àìåðèêàíñêîãî ñåðèàëà??? íåóæåëè íåëüçÿ ïðèäóìîòü ñâî¸???

ñåðûé @ 2008/11/16 (2:40)
äàø òû âàùå æåñòü ÿ á ñòîáîé ïåðåïåðõíóëñÿ

Þëß @ 2009/11/12 (22:47)
îòâå÷àþ çà ñëîâà âîòî ìåèë äàðüè ñàãàëîâîé ÿ ê íåé íà ñïåêòàêëü õîäèëà îíà ìíå íà ñïåêò äàëà zvezda.09inbox.ru

äàøà-åâðåéêà @ 2009/11/13 (4:11)
äàøà-åâðåéêà

äàøà-åâðåéêà @ 2009/11/13 (4:11)
äàøà-åâðåéêà

äàøà-åâðåéêà @ 2009/11/13 (4:11)
äàøà-åâðåéêà

äàøà-åâðåéêà @ 2009/11/13 (4:11)
äàøà-åâðåéêà

Eleni @ 2014/04/22 (23:42)
Well put, sir, well put. I'll ceailtnry make note of that.