photo-space.ru -

Ôîòî äàíèëà êëóá

Ôîòî äàíèëà êëóá @ 21-07-2009 02:26:06 Ôîòî äàíèëà êëóá @ 27-10-2007 20:37:33 Ôîòî äàíèëà êëóá @ 23-07-2007 15:11:11
.

, (*), .

  (*):
E-mail:
  (*):

 
:

ÍÀÑÒß @ 2007/10/10 (15:34)
ÏÐÈÔÔÊÈ ÂÑÅÌ ÔÝÍÀÌ ÑÅÐÈÀËÀ ÊËÓÁ!!!ÄÀÍÈËÀ ÊÐÀÑÀÂ×ÅÃ!!!

Àäèëÿ @ 2008/05/23 (23:27)
ÿ îáîæàþ Äàíèëó, îí êëàññíî èãðàåò ðîëü, ïðîñòî ñóïåð

òàíÿ @ 2008/07/29 (4:48)
ìíå âñå î÷åíü íðàâèòñÿ! Äàíå÷êà òû ëóòøèé!