photo-space.ru -

Æèçåëü áóäõåí ôîòî

: 1 2

Æèçåëü áóäõåí ôîòî @ 11-06-2007 16:34:00 Æèçåëü áóäõåí ôîòî @ 11-06-2007 16:33:55 Æèçåëü áóäõåí ôîòî @ 11-06-2007 16:33:48 Æèçåëü áóäõåí ôîòî @ 11-06-2007 16:33:45 Æèçåëü áóäõåí ôîòî @ 11-06-2007 16:33:42 Æèçåëü áóäõåí ôîòî @ 11-06-2007 16:33:38 Æèçåëü áóäõåí ôîòî @ 11-06-2007 16:33:34 Æèçåëü áóäõåí ôîòî @ 11-06-2007 16:33:30 Æèçåëü áóäõåí ôîòî @ 11-06-2007 16:33:27 Æèçåëü áóäõåí ôîòî @ 11-06-2007 16:33:23 Æèçåëü áóäõåí ôîòî @ 11-06-2007 16:33:20 Æèçåëü áóäõåí ôîòî @ 11-06-2007 16:33:17
.

: 1 2

, (*), .

  (*):
E-mail:
  (*):

 
:

Âèêòîð @ 2007/06/11 (16:28)
Ñóìíè÷àþ. À âû çíàëè, ÷òî ñàìàÿ êðàñèâàÿ ìîäåëü ìèðà Æèçåëü Áóíäõåí (Gisele Bundchen) âîøëà â Êíèãó ðåêîðäîâ Ãèíåññà êàê ñàìàÿ áîãàòàÿ ìîäåëü â ìèðå??? Æèçåëü çàðàáàòûâàåò ïî $7,5 ìèëëèîíîâ çà êàæäûé âûõîä íà ïîäèóì.  ñðåäíåì, å¸ åæåãîäíûé çàðàáîòîê ñîñòàâëÿåò $150 ìèëëèîíîâ. Âîò òàê-òî.

Vagner @ 2014/04/22 (11:18)
Learning a ton from these neat artcelis.