photo-space.ru -

Ôîòî øàõçîäû

Ôîòî øàõçîäû @ 30-01-2012 22:19:32 Ôîòî øàõçîäû @ 26-08-2011 15:19:09 Ôîòî øàõçîäû @ 26-08-2011 15:17:33 Ôîòî øàõçîäû @ 07-04-2011 20:41:14 Ôîòî øàõçîäû @ 16-02-2011 00:03:00 Ôîòî øàõçîäû @ 15-12-2010 15:49:11 Ôîòî øàõçîäû @ 08-06-2009 11:34:14 Ôîòî øàõçîäû @ 08-05-2009 22:14:54
.

, (*), .

  (*):
E-mail:
  (*):

 
:

ïàðâèç @ 2007/09/22 (13:49)
khochu fotki

Àlma @ 2008/01/17 (12:18)
Øàõçîäà òû ñóïåð!

Ìàäèíà @ 2008/01/29 (23:27)
ØÀÕÇÎÄÀ ÑÓÏÅÐ

Diana @ 2008/02/11 (11:42)
Salom.Mening ismim Diana. Men 6-chi sinfda uqiyman.Men Turkiston shahrida yashayman.Men sizni bizning shaharga kelib konsert berishingizni juda-juda hohlayman va sizning kelishingizga umit qilib yuraveraman. Salom bilan Diana.Menga javob yuvoring iltimos.Sizdan iltimos qilib surayman.

Ìýýðèì @ 2008/05/15 (12:42)
øàõçîäà,ÿ ìå÷òàþ ñ òîáîé âñòðåòèòüñÿ. Òû òàê õîðîøî ïî¸øü, ó òåáÿ ãîëîñ êëàññíûé.

Farruh @ 2008/10/16 (18:6)
Ïðèâåò

íåìàòèëëî @ 2008/12/7 (12:4)
ïðèâåò

sunnat Ibragimov @ 2009/02/10 (0:50)
shaxzodaga salomlar.

sunnat Ibragimov @ 2009/02/10 (0:53)
shaxzoda 14-fevral bilan.

sunnat @ 2009/02/16 (16:19)
14-fevral bilan shahzoda. sizga sof sevgi tilayman.

Çóõðà @ 2009/03/6 (10:38)
Ñàëåì!!! ß èç Êàçàõñòàíà

farruh @ 2009/04/20 (13:20)
ñàëîì øàõçàäà ÿ òåáÿ ëþáëþ

farruh @ 2009/04/20 (13:21)
Øàõçîäà òû ñóïåð!

farruh @ 2009/04/20 (13:23)
shaxzodaga salomlar.

ÊÓÒÀÐÁÅÐÄÈ @ 2009/05/7 (13:40)
òû òàêàÿ êðàñèâàÿ äåâóøêà

áåê @ 2009/06/3 (11:51)
Øàõçîäà ñàí ñóïåð øëþõàñàí Óçáåêèñòîííèêè ìàçàñè Ðîññèÿäàãèäåìàñìè Õàëèÿì jupbyuf îëÿïñàíìè ñàí ñèêêàíèìãà ìàí ïóøàéìîíìàí æàëàá

Äèëáàðæîí @ 2009/06/8 (11:35)
ñóïåð

SkyWalker @ 2009/06/14 (14:24)
Øàõçîäà î÷àðîâàòåëüíàÿ äåâóøêà, ñ êðàñèâûìè ãëàçàìè è ïðåêðàñíåøèì ãîëîñîì !!! Î òàêîé ìîæíî òîëüêî ìå÷òàòü ! Óìíèöà !

shahzoda @ 2009/08/16 (15:39)
salom shahozda yahshimisizman sizi sogindim

Òðàõàðü @ 2010/03/26 (13:32)
ß õî÷ó òåáå òðàõàòü

ìàðèÿ @ 2010/07/12 (15:50)
çèëîëà ìóñàåâà ÿ ëþáëþ Âàñ!âû ïðîñòî ñóïåð!

NodirShox @ 2010/07/27 (10:52)
Salom Shahzoda man sizni sevaman. Man Navoiydan NodirShox bo'laman.Iloji bo'lsa manabu tel-ga telefon qilsayiz (+998-- 123 33 33). siz bilan bir marta bo'lsa ham gaplashishni istayman. bulani o'qiysizmi yo'qmi bilmadim. manimha o'qimasdayiz kerak. judyam yamon sevib qolganman. odam ham shunoqa chiroyli bo'ladimi. xayr sog'lik-salomatlik, ishlaga omad.

Àçàìàò @ 2010/08/17 (16:41)
Shahzoda òû ñóïåð

shaxzod @ 2010/08/27 (17:35)
qalesiz

shurik @ 2010/09/5 (15:41)
gap yoq

Ëèëó @ 2010/11/11 (2:14)
Çäðàâñòâóé Øàõçîäà.!! ß òåáÿ 7 î-î÷åíü ñèëüíî ëþáëþ. Æèâó ÿ â ×å÷íå, ÿ äàæå áûëà íà êîíöåðòå â Ãðîçíîì, áîëüøå ó ìåíÿ âîçìîæíîñòè íå áûëî ïðèåõàòü íà êîíöåðòû!! Ïîæàëóéñòà íàïèøè ìíå ssm íà íîìåð 89201941334(((

Êàíàò÷èê @ 2010/12/11 (11:45)
ÒÛ Ñóïåð !!!!!!!!!

AMIRJONI OLIM @ 2010/12/16 (22:26)
ya lublu tebya shaxzoda ochenochen lubly

AMIRJONI OLIM @ 2010/12/16 (22:30)
SHXZODA ti krasivaa devushka nejnaya lubimaya moy

àíàðà @ 2010/12/24 (9:23)
shahzoda you super girl

ñåâèëÿ @ 2011/01/23 (17:47)
ïðèâåò øàõçîäà êàê ìîæíî ñòàòü ïèâèöîé ýòî ìîÿ ìå÷òà íàïåøè íà íîìåð 89097088536

àðñåí @ 2011/01/23 (19:3)
ïðèâåò âñåì óçáåêîì!!!! èç óçáåêîâ ñàìàÿ êðàñèâàÿ ýòî êîíå÷íîæå øàõçîäà

àíèòà @ 2011/01/24 (16:6)
øàõçîäà ñàìàÿ ëó÷øàÿ. è ìíå íðàâèòñÿ òâîÿ ïåñíÿ áîëüíî è îáèäíî...

êàòÿ @ 2011/02/5 (19:8)
ïî÷åìó óçáåêè ÷åðíûå àààààààààà æäó îòâåòàààààààààààà

èñðîèë @ 2011/02/7 (3:16)
ñàëîì òû ïðîñòî ñóïåð õàôà áóëìåíã áàçè íåíîðìàëíûå îäàìëàðäè åçãàíèãà ïðîñòà êóéèêèøàäè.ëè÷íî ìåí ñèçíè óâàæàò êëàìàí...Ìîëîäåö!!!

Otabek @ 2011/02/12 (15:6)
SHAXZODA eto ne primena seksualnaya krasavitsa bolshe komentarim ne podlejit

Áðîäàð @ 2011/02/12 (21:42)
íåãà õðèñòèàí

èíàðà @ 2011/02/16 (0:5)
ïðèâåò ÿ õî÷ó ñòàòü ïåâèöåé ïîòîìó÷òî ó ìåíÿ áîëåååò ìàìà è åé íóæíû äåíüãè íà íîâûå ïî÷êè äà è âîîáùå ýòî ìîÿ çàâåòíàÿ ìå÷òà çâîíè 2-93-02

Mus @ 2011/02/28 (1:58)
Øàõçîäà, ìåí Ñèçíè ñåâàìàí, òû ñóïåð! Óäà÷è òåáå è óñïåõîâ

Ýëüìèðà @ 2011/03/18 (23:59)
Ïðèâåò Øàõçîäà!ÿ òåáÿ î÷åíü óâàæàþ, è ìíå ïëåâàòü êòî òàì ÷òî ãîâîðèò,ÿ æèâó è ó÷óñü â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå, è çíàþ ÷òî âûæèâàòü ýòî íå ïðîñòî. òû ìîëîäåö! åñëè õî÷åøü ïîçâîíè 8-911-911-26-01 Ýëÿ. Áûëî áû î÷åíü ïðèÿòíî óñëûøàòü òâîé ãîëîñ. Çäîðîâüâå,ñ÷àñòüå è ïî áîëüøå óëûáîê íà ëèöå!

xXx @ 2011/06/4 (18:39)
Shag'zoda qi4u qiz

ÌÈÐ @ 2011/06/11 (11:50)
Ñåêñè Øàõçîäà

ñàðûàãà÷ @ 2011/06/13 (10:26)
òû êëàñíûé

ñàðûàғàø @ 2011/06/13 (10:28)
ÿ õî÷ó òåáÿ òðàõíóòü!åñëè ìîæíî çâîíè 5-62-44

ìóñóëüìàíåí @ 2011/09/8 (10:18)
ËÀ ÈËÀÕÀ ÈËËÀËÎÕÓ ÌÓÕÀÌÌÀÄÓÐ ÐÎÑÓËÓËÎÕ-ïîìíèòå ïåðåä òåì óìåðàòü ïðîèçíîñèòå ýòî ñëîâà,à ðóññêèì òîæå ñîâåòóþ,õîòÿ áû êîãäà çàäûõàåòåñü ñîâåðøèòå õîðîøèé ïîñòóïîê,âñåìè âñòðåòèì â äåíü êîíöà ñâåòà!

Ðàôà @ 2011/09/21 (4:15)
Òû ïðåêðàñíà!

Lion_madara @ 2011/09/23 (14:43)
êàêàÿ êðàñèâàÿ øàõçîäà õî÷ó åå ïîåáàòü

Òèìóð @ 2011/10/15 (17:46)
Øàõçîäà òû ëó÷øàÿ!!!

ãåí @ 2011/10/19 (13:14)
ãóçàëñèç

Êàìèëëà @ 2011/12/18 (10:30)
òû êðàñèâàÿ

àáäóæàáîð @ 2011/12/26 (18:55)
øîì áà õàéð øàõçîäà

shoxrux @ 2012/01/19 (23:53)
shaxzoda chiroy o'tkinchi olloxni o'yla sen musurmonsan

Øîõðóõ @ 2012/04/13 (11:48)
øîõçîäà ïèçäåñ êîòåí ìåíûí êîòàãûìäû àóçûíà àëøû

shoxzoda @ 2012/04/13 (11:51)
menge muzikan kati unadi

ÀËÈÇÀ ÑÀÐÛÀÃÀØ @ 2012/04/20 (14:9)
Øàõçîäà ÿ ïðîñòî òåáÿ îáàæàþ è óâàæàþ íåñìàîòðÿ íå íà ÷òî, òû ðîæäåííàÿ ïèâèöà òàëàíòëèâàÿ ÿ ñ÷èòàþ ÷òî òû îôòàðèòåò Óçáåêèñòàíà

Maksat @ 2012/06/12 (23:24)
SHahzoda ya teb9 lublu!!!!!!!!!!!

èíäèðà @ 2012/07/3 (9:20)
shaxzoda òû ñàìàÿ ñàìàÿ êðàñèâàÿ è ëó÷øàÿ â ìèðå_íå ðîäèëàñü â ýòîì ìèðå íè îäíà ëó÷øå òåáÿ!êàì÷à_ãðîçíûé!

dima @ 2013/02/25 (5:2)
shahzoda am senga nima g'am kiradi qo'taq bo'lasan to'taq sen davno totaq bogansanu am ozini horom qilib bogansan amlaram u iwti qiliwmidi

Rustik @ 2013/08/7 (0:25)
shaxzoda privet ya xochu poznakomitsya s toboy po blije da eto zvuchit stranno no ya seryoz jdu otvetta Shaxzoda ya daje registriroval v twittere dlya tebya i apshatshya s toboy daje u menya ne poluchaetsya pojalyusta pishi otvet

JUMA @ 2014/02/5 (16:22)
Ïðèâåò Øàõçîäà ó âàñ ïåñíÿ î÷åíü íðàâèòñÿ. Òû ñóïåð. 87026302888 ãîðîä Àñòàíà.

Ajgj @ 2014/02/10 (9:53)
Ia l

Consuelo @ 2014/03/16 (13:2)
That's a brilliant answer to an intetesring question

Richard @ 2014/03/16 (17:42)
No coamnpilts on this end, simply a good piece.

ChiaChen @ 2014/03/17 (5:12)
How neat! Is it really this simelp? You make it look easy. http://kmjocd.com [url=http://cfmjhixvx.com]cfmjhixvx[/url] [link=http://lvgekiz.com]lvgekiz[/link]

Sergej @ 2014/03/17 (11:41)
Hey, kilelr job on that one you guys!

Nalan @ 2014/03/18 (16:17)
My prebolm was a wall until I read this, then I smashed it. http://bqnimwibyen.com [url=http://gqahlbnlp.com]gqahlbnlp[/url] [link=http://obqxirvcyb.com]obqxirvcyb[/link]

Kanat @ 2014/06/10 (2:1)
4723333

Bekjan21 @ 2014/12/28 (21:17)
Waxzoda sau boliniz