photo-space.ru -

Ôîòî êàäæîë

Ôîòî êàäæîë @ 29-11-2011 07:21:08 Ôîòî êàäæîë @ 26-11-2009 09:00:14 Ôîòî êàäæîë @ 26-11-2009 08:57:50 Ôîòî êàäæîë @ 03-09-2009 18:29:31 Ôîòî êàäæîë @ 03-09-2009 18:29:00 Ôîòî êàäæîë @ 03-09-2009 18:28:46 Ôîòî êàäæîë @ 25-05-2008 01:27:11 Ôîòî êàäæîë @ 25-05-2008 01:26:50 Ôîòî êàäæîë @ 08-03-2008 19:53:45
.

, (*), .

  (*):
E-mail:
  (*):

 
:

Ñîíüÿ @ 2008/04/5 (11:12)
Êàäæóñÿ êðàñàâèöà! Ñàìàÿ ëó÷øàÿ!

Alisa @ 2009/02/26 (12:15)
Êàäæîë ñóïåð. Ñàìàÿ ëó÷øàÿ àêòðèñà â èíäèè. Îíà õîðîøî èãðàåò,ïî¸,òàíöóåò,âîîáùå äâèæåòñÿ,êîðî÷å îíà òî ,÷òî íàäî.

Ãóëÿ @ 2009/03/7 (12:2)
òû ïðîñòî ñóïåð Êàäæîë.îñîáåííî òâîé ôèëü ñ øàêðóõ õàíîì "íåïîõèùåííàÿ íåâåñòà"

babirbek @ 2009/05/29 (11:34)
Êàäæîë ÿ ëþáëþ òåáÿ òû ñàìàÿ êðàñûâàÿ è îáàÿòåëüíàÿ æåíùèíà.

Nadja @ 2009/09/19 (18:55)
Êàäæîë ïàòðèñàþùàÿ àêòðèñà ÿ åå î÷åíü ëþáëþ è êàê îíà èãðàåò Êàäæîë õîðîøî ñìîòðèòüñÿ ñ Øàõêðóêõà

êàäæîë @ 2009/11/26 (13:31)
Ñïàñèáî âàì äðóçüÿ ìîè çà ïîääåðæêó.Æåëàþ âñåì ñ÷àñòüÿ,çäîðîâüÿ è ìíîãî ìíîãî ëþáâè.

Ýëèíà @ 2009/12/31 (10:50)
Êàäæîë ñóïåð êðàñàâèöà íà âñå 1000%

êàòðèíà @ 2010/01/21 (14:7)
ÿ åù¸ íå âèäåëà òàêîé àêòðèñû êàê Êàäæîë. Êàäæîë òû ïðîñòî èäåàë.êàê æå õîðîøî ÷òî òû ñíèìàåøñÿ â êèíåìàòîãðàôèè. æåëàþ ó äà÷è è ïî ïðåæíåìó îñòàâàéñÿ âñåìè Ëþáèìîé.

Àëüâèíà @ 2010/06/27 (18:34)
Êàäæîë ïðîñòî êðàññàâèöà!!! êòî ñî ìíîé ñîãëàñåí???=)

Ýíäæå @ 2010/07/7 (13:16)
Êàäæîë-òû ëó÷øàÿ,òàê äåðæàòü!!!

Àéãîëåê @ 2011/04/13 (16:3)
ÊÀÄÆÎË- ÂÎÎÁÙÅ ÑÓÏÅÐ!!!!!!!!!!!!!! ÎÍÀ ÈÃÐÀÅÒ ÎÒËÈ×ÍÎ!!!!! ß ÆÅËÀÞ ÅÉ ÂÑÅÃÎ ÍÀÈËÓ×ØÅÃÎ!!!!! ËÞÁËÞ ÅÅ!

âèäæàé @ 2012/01/17 (15:19)
ÝÒÎ ÍÅ ÂÀÇÌÎÆÍÎ, ÍÎ ÇÀÁÓÒÜÒÅ Î ÍÅÉ. ÊÀÄÆÎË ÒÛ ËÓÄØÀß!!!!!!!!!!!!!

âèäæàé @ 2012/01/17 (15:19)
ÝÒÎ ÍÅ ÂÀÇÌÎÆÍÎ, ÍÎ ÇÀÁÓÒÜÒÅ Î ÍÅÉ. ÊÀÄÆÎË ÒÛ ËÓÄØÀß!!!!!!!!!!!!!

Àíþòà @ 2012/01/23 (18:24)
ÊÀÄÆÎË ÏÐÎÑÒÎ ÊÐÀÑÀÂÈÖÀ. ÑÓÏÅÐ.

(ÀÍÍÀ*) @ 2012/02/3 (18:35)
ÊÀÄÆÎË ÒÛ ÑÀÌÀß ÊÐÀÑÈÂÀß ÀÊÒÐÈÑÀ ÍÀ ÇÅÌËÅ)))ÌÍÅ ÒÀÊ ÍÐÀÂÈÒÑß ÊÀÊ ÒÛ ÑÛÃÐÀËÀ ÔÈËÜÌ ÑËÅÏÀß ËÞÁÎÂÜ))))ß ËÞÁËÞ ÒÅÁß

Óëÿ @ 2012/03/17 (14:5)
Êàäæîë íîìåð îäèí èç âñåõ.......