photo-space.ru -

Www dom2 ru ôîòî

: 1 2

Www dom2 ru ôîòî @ 07-04-2011 23:21:37 Www dom2 ru ôîòî @ 22-01-2011 16:37:12 Www dom2 ru ôîòî @ 17-10-2010 06:16:55 Www dom2 ru ôîòî @ 11-03-2010 22:30:34 Www dom2 ru ôîòî @ 27-10-2009 01:56:25 Www dom2 ru ôîòî @ 02-10-2009 21:30:47 Www dom2 ru ôîòî @ 29-04-2009 17:06:26 Www dom2 ru ôîòî @ 17-04-2009 20:34:28 Www dom2 ru ôîòî @ 10-12-2008 13:47:20 Www dom2 ru ôîòî @ 13-11-2008 02:43:22 Www dom2 ru ôîòî @ 09-12-2007 12:10:18 Www dom2 ru ôîòî @ 01-12-2007 11:40:44
.

: 1 2

, (*), .

  (*):
E-mail:
  (*):

 
:

ßíà è Äèàíà @ 2007/12/13 (8:59)
Ïðèâåò Ñåì¸í ÒÛ ËÎÕ!!

ßíà è Äèàíà @ 2007/12/13 (9:0)
Ëåíà õâàòèò âñòðå÷àòüñÿ ñ ñåì¸íîì. îí ëîõ. ðóñòàì ëó÷øå!!!

Àðèíà @ 2008/02/9 (15:33)
Ðóñòàì òû ëó÷øå âñåõ!Îñòîâàéñÿ òàêèì æå è ðàäóé çðèòåëåé!

Àðèíà è Àäåëÿ @ 2008/02/9 (15:40)
Áóçîâà òû ñóïåð!Ìû çà òåáÿ!Ìû òâîè ïîêëîííèöû!Ïîæàëóéñòà ïåðåäàé íàì ïðèâåò â ýôèðå!Ìû èç Íàáåðåæíûõ ×åëíîâ!

Àäåëÿ @ 2008/02/9 (15:46)
Òîðè òû ñàìàÿ ëó÷øàÿ ÿ òåáÿ ïðîñòî îáîæàþ! Îñòàâàéñÿ òàêîé âñåãäà!

ÎÊÑÀÍÀ @ 2008/02/17 (20:49)
ÏÐÈÂÅÒ ÎËÅ×ÊÀ! ÒÛ ÊÎÃÄÀ ÏÎßÂÈØÜÑß ÍÀ ÏÐÎÅÊÒÅ, ÁÅÇ ÒÅÁß ÏÐÎÅÊÒ ÍÅ ÈÍÒÅÐÅÑÅÍ!!!!!!!! Ñ ÓÂÀÆÅÍÈÅÌ ÊÑÞØÀ!ÁÓÄÅÒ ÂÐÅÌß ÏÈØÈ!

âèêà @ 2008/02/23 (23:53)
ÄÎÌ 2 ÐÓËÈÒ!!!!!!!!!!!ñîá÷àÊ è ÁÎÐÎÄÈÍÀ ÂÛ êë¸âûå è âñå íà äîìå 2 êë¸âûå!!!!!!!!!êðîìå ÐÓÑÒÀÌÀ ÎÍ ËÎÕ ÏÎËÍÛÉ

Ëåéëà @ 2008/03/16 (17:40)
Òîðè òû ñóïåð! Ðàäà, ÷òî âåðíóëñÿ ×óåâ.À êîãäà âåðíåòå Ìàÿ? À Áóçîâó íóæíî óáðàòü ñ ïðîåêòà. Åé òàì íå ìåñòî.

íàñòÿ @ 2008/03/23 (13:52)
ñòåïà òû ñàìûé ëó÷øèéîñòàâàéñÿ òàêèì êàêîé òû åñòü! è íå ñëóøàé ÷óæèå êîìåíòåðèè!æèâè òàê êàê òåáå õî÷åòñÿ!!!!!!

Äèìà @ 2008/05/19 (12:47)
Ðóñòàì òåáå äàâíî óæå ïîðà äîìîé.

Ëåíà @ 2008/06/26 (13:34)
Ðóñòàì òû ïî ñâîåìó êëåâûé,à ñåìåíó ïîðà äîìîé,îí èñïîðòèò Áóøèíó!!!!!ÈÄÈ ÄÎÌÎÉ,ÏÎÇÎÐÈÙÅÅÅ!!!!!!!!!!

Àíàñòàñèÿ @ 2008/07/1 (14:55)
Áóçîâà ñîâñåì çàçíàëàñü, ÷òî-òî óæ ñîâñåì îáîðçåëà. Ðèìêà ïðîñòî ñóïåð! Óäà÷è òåáå â êîíêóðñå! Òþìåíü çà òåáÿ!!!

=) @ 2008/07/11 (0:3)
ppc 6y3oBa gypa =)))

Ìàøà @ 2008/07/24 (22:19)
Áóçîâà òû äðÿíü!

Ìàíÿ @ 2008/07/24 (22:24)
Àëåêñ òû êëàññíûé, ãîíè Áóçîâó.

Íàñòÿ @ 2008/07/28 (23:53)
Áóçîâà òû ëîõóøêà, ïèäîðàñêà è äðÿíü ïèçäóé äîìîé!!!

Íåçíàêîìêà @ 2008/07/29 (0:2)
Âàðâèíà Íàòàøà òû ñàìàÿ êðàñèâàÿ äåâóøêà íà ïðîåêòå, îñòàâàéñÿ êàêîé êàêàÿ áûëà Åáóðã çà òåáÿ

arina @ 2008/07/31 (2:27)
Âàðâèíà òåáå ïîðà äîìîé.

èðèíà @ 2008/08/18 (16:42)
â ïðèíöèïå ïðîåêò íè÷åãî, íî çà äàâíîñòüþ ëåò ïîðà áû óæå çàêðûâàòüñÿ, à âñåì ãåðîÿì èäòè ðàáîòàòü à íå ôèãíåé ñòðàäàòü (îñîáåííî ìóæèêè).

àëåíà @ 2008/08/19 (3:5)
íàòàøà âàðâèíà òû ñóïåð!!!!!!!!!!!

Þëüêà @ 2008/08/19 (3:9)
ðóñòàì òû ñóêà è äðÿíü âàëè ñ ïðîýêòà!!!!!!!!!

Ìàøà, Æåíÿ è Äàøà @ 2008/08/29 (14:25)
Íàòàøà Âàðâèíà íå ðàñòðàåâàéñÿ âñå áóäåò ÎÊ, òû ïðèêîëüíàÿ äåâóøêà è ñêîðî íàéäåøü ñâîþ ëþáîâü. Ìû çà òåáÿ,äåðæèñü.

Ìàøà, Æåíÿ è Äàøà @ 2008/08/29 (14:35)
Áóçÿêà(Áóçîâà) òû ËÎÕÓØÊÀ ÓÑÒÀÐÅËÀß, ïèçäàáîëêà õóåâàÿ, ó òåáÿ âìåñòî ñèñåê ïðûùèêè, æîïà êàê ó áåãåìîòà, ëèöî êàê ó ñòàðîé êîáûëû, íîãè êàê ó ñòðàóñà, íîñ êàê ó ñâèíüè,ïèñüêà êàê ìåòåëêà. Êîðî÷å òû ÷ìî. ÏÈÇÄÓÉ ÄÎÌÎÉ ÓÅÁÈÙÅ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Æåíÿ @ 2008/08/29 (14:42)
Àëåêñ òû âåäåøü ñåáÿ êàê áàáà, âûáåðè òû íàêîíåö-òî êòî òåáå áîëüøå íðàâèòñÿ Áóçîâà, Áóøèíà èëè Íàòóñÿ Âàðâèíà. Íå âèäè ñåáÿ êàê êàáåëü. Íî âîîáùå òû ïðèêîëüíûé!

Ìàøà @ 2008/08/29 (14:46)
Àëåêñ òû ïðèêîëüíûé ïàðåíü, òû ëó÷øèé, òàê äåðæàòü! Áóçîâà òåáå íå ïàðà, îíà ËÎÕÓØÊÀ, Íàòàøà Âàðâèíà òåáå ïàðà!

Æåíÿ è Ìàøà @ 2008/08/29 (14:59)
Òîðè ìû òàêîå ÷óäîâèùå åùå íå âèäåëè( Ê Áóçÿêå òîæå ýòî îòíîñèòñÿ). Åñëè âàñ ñîåäèíèòü âìåñòè òî ïîëó÷èòñÿ Ìàêñèáîí . Ñ êàêîé ñòîðîíû íå ïîïðîáóåøü âåçäå ÃÎÂÍÎ!!! È ñäåëàé ñåáå ïëàñòèêó, à òî ëèöî êàê ó ñâèíüè!!!

Ñåìåí òû êîí÷åíûé ïèçäþê, ó òåáÿ ãîëîâà, êàê õóé ïîáðèòûé. Òû åáàë êàæäóþ ïðîñòèòóòêó.Ó òâîåé íîâîé Þëè ëîøàäèíàÿ ðîæà. Èäè ñêîðåé äðî÷è ñâîå áðåâíî.

Àëåñê Ìàòåðàööî @ 2008/09/19 (19:15)
Áóçîâà ó òåáÿ âìåñòî ìåñÿ÷íûõ âîäîïàä è ôîíòàí÷èê. ÇÀÑÓÍÜ ÍÀÊÎÍÅÖ ÑÅÁÅ ÒÀÌÏÎÍ.(ò.å. õóé Ðóñòàìà,à ïîòîì åãî îáëèæè).

alan @ 2008/09/20 (15:19)
òðàõíè ìåíÿ îëÿ áóçîâà ýòî àëàí êàáèñîâ

alan @ 2008/09/20 (15:22)
ñòåïà õóè ìàòòåðàöî ÷ëåí

áàòî @ 2008/09/20 (15:24)
áóçîâà ÿ øëèôíó áàòî ãóðèåâ

òàòüÿíà @ 2008/09/25 (21:53)
äîì-2 ýòî èíòåðåñíîå òåëåøîó!!!! î÷åíü ìíå íðàâèòüñÿ ñòåïàí è ëåíà áóøèíà. âàì æåëàþ ñ÷àñòüÿ è íàñòîÿùåé áîëüøîé ëþáâè!!!

òàòüÿíà @ 2008/09/25 (22:3)
ïðîòèâíî ÷èòàòü êîììåíòàðèè, êîòîðûå ñ ìàòàìè,ÿ äóìàþ ýòî ëþäè íåáîëüøîãî óìà,ïîäðîñòêè,ñàìûå æåñòîêèå ëþäè!!!!

katya @ 2008/10/1 (13:25)
Âàðâèíà Íàòàøà äåðæèñü!

ÞËÈß ØèÏà @ 2008/10/11 (23:2)
ÍÈÊÈÒÀ, ß ÒÅÁß ÕÎ×Ó! ÒÛ ÑÓÏÅÐ ÎËÜÃÓ ÍÀ ...!

Âëàäèìèð delfin @ 2008/10/15 (4:6)
Ïðèâåò ñ Îäåññû! Maøà òàê äåðæàòü, ìàí¸âðû íå îêîí÷åíû. ×ìîêè,÷ìîêè.

ÌÀÐÈÍÀ @ 2008/10/22 (13:37)
ÂÀÐÂÈÍÀ ÍÀÒÀØÅ×ÊÀ!!! ÒÛ ÊËÅÂÀß ÄÅÂÓØÊÀ!!!ÑÀÌÀß ÓÌÍÀß.ÑÀÌÀß ÊÐÀÑÈÂÀß.ÄÎÁÐÀß!!!ÏÐÀÂÄÀ ÍÅ ÏÐÈÍÈÌÀÉ ÏÀÐÍÅÉ ÒÀÊ ÑÅÐÜÅÇÍÎ. ÆÅËÀÞ ÎÒ ÂÑÅÉ ÄÓØÈ ÍÀÉÒÈ ÒÅÁÅ ÏÐÈÍÖÀ ÍÀ ÁÅËÎÌ ÊÎÍÅ. 8-927-212-62-89 ÇÂÎÍÈÒÅ ÌÍÅ

íèêà @ 2008/10/22 (15:53)
Íàòàëüÿ Âàðâèíà òû ñàìàÿ ëó÷øàÿ!!!!

kristina @ 2008/10/27 (11:7)
Ãàáîçîâ ÿ òåáÿ ëþáëþ, Áóçîâà òû ñóïåð, Ðóñòàì âàëè ñ ïðîýêòà òåáå çäåñü íå ìåñòî òû ëîõ!!!!!!!!!!!

ÞËß @ 2008/10/28 (20:20)
ÑÎÊÎË ÎËÜÃÀ ÑÓÏÅÐ!

íàòàëè @ 2008/10/29 (3:7)
äîì-2Áîíÿ ñàìàÿ êëàññíàÿ

Êðèñòèíà @ 2008/10/31 (15:3)
Íà äîìå2 âñå ëîõè!

Îëåñÿ È ÈÐÀ @ 2008/11/4 (21:2)
ÎËÅ4ÊÀ ÁÓÇÀÂÀ ÒÛ ÑÓÏÅÐ...ÍÅÎÁÐÀÙÀÉ ÂÍÈÌÀÌÀÍÈÅ ÍÀ ÊÀÌÅÍÒÈ...ÌÈ ÇÀ ÒÅÁß ÁÀËÅÅÌ...ÄÅÂ4ÎÍÊÈ ÈÇ ËÀÒÂÈÈ.

Èííà è Ìàøà @ 2008/11/12 (14:33)
Áóçîâà òû ïëàêñà åáàíàÿ, õâàòèò ïóñêàòü ñîïëè, ïîäáèðè ñ ïîëà ñâîé öåëþëèò è ïèçäóé â áîëîòî òàì òâîé äîì ðîäíîé!!!!! Êîðî÷è òû ïèçäà ñ óøàìè è ðîæà êàê ó ìàìàíòà!!! ÏÈÇÄÓÉ ÄÎÌÎÉ ÑÓÊÀ, ÒÂÀÐÜ, ÏÐÎÑÒÈÒÓÒÊÀ, ÃÓÁÎØËÅÏÊÀ, ÏÈÇÄÀ ÍÅ ÏÐÈÁÐÈÒÀß!!! Ìû íàâåðíî âñå ñêàçàëè, à åñëè íå âñå, òî òû íå ïëà÷è ìû åùå íàïèøèì. Öåëóåì, ïîêà ïðîñòèòóòêà.

Äèàíà @ 2008/11/15 (17:38)
Îëÿ,Ðóñòàì êîíå÷íî êëàññíûé,íî òåáå îí ñîâåðøåííî íå ïîäõîäèò!!!Âû íå ñìîòðèòåñü âìåñòå.À âîò ×åðêàñîâ ñîâñåì äðóãîå äåëî!

Ñåðãåé @ 2008/11/28 (1:43)
Ðóñòàì-òû ÃÅÍÈÉ!×åëîâåêó ñ òâîèì ãëîáàëüíî àíàëåòè÷åñêèì ñêëàäîì óìà ÷ðåçâû÷àéíî òÿæåëî ñðåäèïîñðåäñòâåííîñòåé òèïà Ðîìû è Áóçîâîé!

Kill'a @ 2008/12/24 (16:54)
Äîì2 äëÿ óùåðáíûõ ëþäåé.ñáîðèùå êðèòèíîâ.

Pasha @ 2008/12/25 (1:19)
Ðîìàí Òðåòÿêîâà Äîëæûí âûãðàòü åòîò ïðîåêò ÄÎÌ2 Ðóñòàì Ïîñòðåæû ñâîè ïàòëà.

Pasha @ 2008/12/25 (1:25)
Ðîìà È Îëÿ âûãðàåò åòîò ïðîåêò, è ìîæåò Ñåì è Íàñòÿ çà âàñ åòè 2 ïàðû ñàìûå íîðìàëüíûå ëþäè íà ïðîåòè ÿ èõ óâàæàþ.

Àëüáèíîñèê @ 2008/12/30 (2:27)
÷òî ....................ÄÎÌ 2 ïðîñòî ñóïåðððððððððððððððð!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

íàòóñüêà @ 2009/01/16 (1:58)
îîîîîîîîîîî!!!!!!!!)))))))))

Elena @ 2009/01/19 (1:21)
âû âñå óðîäû,è óáëþäêè ÿ âàñ íåíàâèæó.

~Áðþíåòî÷ê@~ @ 2009/01/30 (17:41)
Áóçîâà òû ïðîñòî ñóïåð êóêîëêà. Ãîíè òàì ñ ïðîåêòà Åðìàêîâó è Âåíöåñëàâà , îíè òîëüêî ïðîåêò ïîðòÿò ñâîåé âíåøíîñòüþ. Òû ÑÓÏÅÐ!!! îñòàâàéñÿ âñåãäà òàêîé, à âû òàì ïðèäóðêè õâàòèò å¸ îáçûâàòü, èäèîòû çàñðàíûå. Áóçîâà ïî êðàéíåé ìåðå ïîëó÷øå âàñ, íåôèã å¸ îáçûâàòü. ×ìîðäÿè è Ëîõóäðû äðàíûå!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

~Áðþíåòî÷ê@~ @ 2009/01/30 (17:45)
Âñå êòî îáçûâàåò Áóçîâó ÊÎÇËÛ, ÓÐÎÄÛ, ËÎÕÓØÊÈ, ËÎØÀÐÛ, ×ÌÎÐÄßÈ ÑÐÀÍÛÅ.Âû õîòü íà ñåáÿ ñíà÷àëà ïîñìîòðèòå, à ïîòîì óæå âîçíèêàéòå!!!

ivana @ 2009/02/2 (6:39)
áóçîâà îòñòîé!!!

ñóñëèê @ 2009/02/3 (6:36)
ìå÷òàéòå âìåñòå ñîìíîé......=)

êôà @ 2009/02/3 (14:14)
ñàøà òè ñòåðâà ÃÍÀÒÜ ÒÅÁß Ñ ÏÐÎÝÊÒÀ ÍÀÄÎ ÒÈ ËÎÕ

êàâêàçåö @ 2009/02/4 (12:45)
ñòåïà òû ÷å íà ïðîýêòå çàáûë õâàòèò äîëáèòñÿ ñî âñåìè äàé è äðóãèì

ëåíà @ 2009/02/6 (15:58)
Áóçîâà ÑÓÊÀ!!!!!!

êàòÿ @ 2009/02/6 (16:0)
ÀÍÄÐÅÉ ÒÈØÊÎ ËÎÕ ÏÎÇÎÐÍÛÉ ÅÌÓ ÄÎÑÒÀËÀÑÜ ÒÀÊÀß ÁÀÁÀ ÊÀÊ ÍÀÒÀØÀ ÂÀÐÂÈÍÀ À ÎÍ ÒÓÏÈÒ!!!!! ÁÐÎÑÀÉ ÅÃÎ ÍÀÒÀØÊÀ ÎÍ Òß ÍÅ ÄÎÑÒÎÈÍ!!!!!!

ëàïóñÿ @ 2009/02/7 (2:7)
Âàðâèíà íå ñòðàäàé è íå áåãàé çà ýòèì óðîäîì ,Òû äîñòîéíà ëó÷øåãî.

ÞËÜÊÀ @ 2009/02/7 (2:10)
ÂÅÄÜÌÛ ÒÂÀÐÈ ÃÍÀÒÜ ÈÕ ÍÀÄÎ .

ïèëèãðèì @ 2009/02/7 (19:42)
âû âñå áëÿäè ïèäîðàñû õóèññîñû (íå âîñïèòàííûå ëþäè)

okssaha 82 @ 2009/02/12 (19:2)
Õî÷ó ïîçíîêîìèòñÿ ñ Àíäðååì ×åðêàñîâûì.

valeria @ 2009/02/16 (17:40)
saitul este super

leri @ 2009/02/16 (17:47)
busina dura polnaia !

vvhbbjb @ 2009/02/17 (0:6)
gyhhuhj

ÂÈÊÀ @ 2009/02/21 (1:59)
Ðóñòàì òû î÷åíü áîëüøîãî ìíåíèÿ î ñåáå

äÿäÿ @ 2009/02/25 (23:28)
ê ïðî Ðóñþ ïëîõî ñêàæåòü , òîìó î÷êî ïîðâó áëÿ!!!

fytytrre @ 2009/03/7 (22:48)
 äîìå 2 ïèäîðàñû!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ìàêñèì èç øàõò @ 2009/03/7 (22:51)
âû ñàìûå êîí÷åíûå ïèäîðàñû âî âñåé ñîëíå÷íîé ñèñòåìû.À ñîá÷àê åáàíàÿ ëîøàäü.

Marina @ 2009/03/14 (18:17)
Íèêèòà,òû áûë íå ïðàâ ïî îòíîøåíèþ ê Æåíè

Æàííî÷êà @ 2009/03/15 (9:23)
Ïðèâåò Äàøà ×Åðíûõ òû ëó÷øàÿ íà ïðîåêòå ÄÎÌ2!!!

Àäìèíèñòðàòîð. @ 2009/03/15 (9:28)
Íàõóé ïèøèòå è õàìèòå äîì2 ëîõè ÷òîëè???ïèøèòå íîðìàëüíî!(ñ óâàæåíèåì àäìèíèñòðàòîð!!!).

ÄÅÍÈÑ @ 2009/03/15 (22:36)
ÌÓÆÈÊÈ ÂÛ ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ ËÎÕÈ.ÈÄÈÒÅ ÐÀÁÎÒÀÒÜ,À ÒÎ ÄÐÓà ÄÐÓÃÀ ÕÀÅÒÅ,ÎÁÑÓÆÄÀÅÒÅ.ÊÎÐÎ×Å ÂÛ ÂÑÅ ÌÓÄÎÇÂÎÍÛ.

ñûìáàò @ 2009/03/19 (11:54)
äîì2 óæàñ

ñûìáàò @ 2009/03/19 (11:59)
âû âñå øëþõè

ýëüìèðà @ 2009/03/19 (12:8)
ëåíà áóøèíà-çàçâåçäèëàñü!íå ïîðà ëè òåáå äîìîé?òû òî è äåëàåøü,÷òî ïðî âñåõ îðåøü,à ïðî ñåáÿ òî çíàåøü?ñ êåì áóõàåøü?ñ êåì ñïèøü?è âîâñå òû íå êðàñèâàÿ!!!!!!!!!ôó!!!!!!!-íîñ äëèííûé,ãóáû êàê ðåçèíà!ïðèãëÿäèñü â çåðêàëå-ìîæåò èçìåíèøüñÿ?

ýëüìèðà @ 2009/03/19 (12:28)
ðèìêà ñàìàÿ åñòåñòâåííàÿ,êðàñèâàÿ-òû êëàññíàÿ.à ñàìîå ãëàâíîå òû òàêàÿ êàêàÿ è åñòü,à îñòàëüíûå ãëóïûå è ôàëüøèâûå.îíè èãðàþò íà êàìåðó,à òû íåò!ÐÈÌÀ,ðâè òàì âñåõ,ÿ çà òåáÿ áîëåþ!ðèìà,åñëè òû óâèäåøü ýòî ïîñëàíèå,ïåðåäàé ìíå(ýëüìèðå)ïðèâåò íà ëîáíîì ìåñòå!

ýëüìèðà @ 2009/03/19 (12:41)
êîììåíòàòîðû!ñàìè ïèøèòå,÷òî ëþäè â äîìå2 .......,à ñàìè òî?åñëè ïèøèòå,ïèøèòå óìíåå,ìîæíî æå è áåç ìàòà-òåì áîëåå äåâ÷îíêàì.

èâàí àíòèïèí @ 2009/03/26 (21:10)
íàòàøà âàðâèíà îäíà íîðìàëüíàÿ èç âåäüì âñå îñòàëüíûå ñ êó-êóøêîé

èâàí àíòèïèí @ 2009/03/26 (21:10)
íàòàøà âàðâèíà îäíà íîðìàëüíàÿ èç âåäüì âñå îñòàëüíûå ñ êó-êóøêîé

ÿ èç ÷åëíîâ è ÷òî? @ 2009/03/30 (16:18)
ñóêà ãàâíî íàõóé äîì2 â ïèçäó íàõóé ýòó õðåíü ñìîðåòü ëó÷øå èäèòå åáàòüñÿ è áóäåò âàì ñ÷àñòüå! âñå òåìà çàêðûòà

èãîðü @ 2009/03/31 (2:56)
Ðåáÿòà,ìû âàñ ñìîòðèì...íó î÷åíü èíòåðåñíî, òàê äåðæàòü...æåëàòåëüíî ïîáîëüøå ýêñòðèìà è îãðîìíûé ïðèâåò Ñòåïàíó èç Íîâãîðîäà-Ñåâåðñêîãî

Þëåíüêà @ 2009/04/8 (16:34)
Äîì 2 óæå íå èíòåðåñíî ñìîòðåòü ðàíüøå ëþáîëü ñòðîèëè, à òåïåðü ïèàð

ÌÀÕÀ2206 @ 2009/04/9 (1:24)
ÑÒÐÀØÍÅÅ ÍÅÊÓÄÀ

Âèòàëèíà @ 2009/04/10 (11:34)
íà äîìå2 îäíè ëîõè âàëèòå äîìîé:)))))))))))))))))))))

Ìàìóñÿêà ;) @ 2009/04/14 (15:23)
Íåíàâèæó ÕÀÐÞòîíîâó))))), íå çàñîðÿé ýôèð ñâîåé ðîæåé !!!!!!!! Âàëè ñ ïðîåêòà, ìî÷àëêà îáñîñàíàÿ!!!!!!!!

Ëþáà @ 2009/04/18 (17:10)
Áóøèíîé âîëèòü ïîðà

Êàòÿ @ 2009/04/19 (21:57)
Ìíå î÷åíü æàëêî Òîðè! Èíòåðåñíî,êîãäà îíà ïîïðàâèòüñÿ?!

êàòþõà @ 2009/04/24 (18:18)
ðèòà è æåíÿ ìîëîäöû.íè â êîåì ñëó÷àå íå óõîäèòå ñ ïðîåêòà.äîì 2 ñóïåð!!!!!

êàòÿ @ 2009/04/24 (18:19)
äîì 2 êëàññ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ôàðäèÿ @ 2009/04/26 (11:46)
Àíäðåé-òû ñóïåð,óìíûéþ.ÁÓØ è ÕÀÐ-îíè ÷óäîâèùè 21âåêà.Åñëè Íàòàøà óéäåò- íå ïåðåæèâàé,ñûíîê. Ìû çà òåáÿ Àíäðåé.

Àíòîøêà @ 2009/04/26 (12:0)
Ýòîò òåëåïðîýêò áóäóò íàâåðíî ìîè âíóêè ñìîòðåòü õà õà õà! À Áóøèíà øàëàâà ÕÀ ÕÀ ÕÀ!!!!!!!!!!!!!!

Ìèøêà @ 2009/04/26 (12:4)
Äîì2 íîðì ïåðåäà÷à. À ñàìàÿ ëó÷øàÿ ïàðà Ðèòêà è Æåíüêà. À ñàìîå ãàâíî ýòî Áóøèíà èäè íàõóé ñ ïðîýêòà.Õóåâî åé áåç ìóæèêà à Íàòàøêå Âàðâèíîé çàâèäóåò!!!!

Þëÿ @ 2009/05/2 (20:33)
Ñàøà Õîðèòîíîâà âàëè ñ ïðîýêòà òû äîñòàëà è òû ïîëíàÿ ÄÓÐÀ

Íàòàøà Âàðâèíà íå áðîñàé Àíäðþõó, âû ñóïåð ïàðà. Æåíÿ è Ðèòà ìîëîäöû, ÿ âàì çàâèäóþ. Õàð. è Áóø. âû ñóêè, à îñîáåííî Õàð.

ïîëèíà @ 2009/05/11 (0:20)
áóøèíà òû êîãäàíèáóäü çàêðîåøü ñâîé ðîò!!!!!!!!

÷¸ïèê @ 2009/05/11 (0:24)
êóçèí òû ëàïî÷êà è ìíå íàñðàòü íà ÷óæèå ìíåíèÿ!!!!

MASHLAV @ 2009/05/24 (21:41)
ÿ îáîæàþ äîì 2!áóøèíà ïðèâåò!îòâåòü=)

àëåêñ @ 2009/06/8 (18:8)
âû ÷å âñå ñ óìà ñîøëè â äîìå 2 îäíè ïèäàðàñû!!!!!!!!!!!!!

ìàñè @ 2009/06/23 (1:15)
ìíå íðàâèòñÿ þìîð Êóçèíà Æåíè))))))))) Ïóñòü ó âàñ ñ Ðèòîé áóäåò âñå õîðîøî))))))))Íå ññîðüòåñü))))))))))

Àëëà @ 2009/06/23 (12:44)
Åðìàêîâà èäè äîìîé...

Ìàëûøêà @ 2009/06/25 (18:11)
Îáîæàþ Äîì" ñóïåð ïðîåêò íå ïðîïóñòèëà íå îäíîé ñåðèè.Âñå ðåáÿòà ñóïåð))))Òîëüêî âîò óáåðè Âåíöèñëàâà â ÿñëè åãî íàäî "Äàóíåíîê îí"

samir @ 2009/10/1 (18:57)
âåíñ òû ëîõ

Samir @ 2009/10/1 (19:2)
Íåëè òû î÷åíü êðàñèâàÿ î÷åíü ìíå íðàâèøüñÿ!!! êàðî÷å òû ñóïåð!!!!

Anvar @ 2009/10/4 (19:8)
âñåì ñ÷ÿñüòè!!!

Fedor @ 2009/10/5 (0:3)
ñòàðóøêà Âàðâèíà èäè óæå äîìîé óñòóïè ìåñòî ìîëîä¸æè

Êàòÿ @ 2009/10/5 (22:43)
ìå÷òàþ ïîïàñòü íà Äîì2!!!!!!Íî.....ýòî ëèøü âñåãî ëèøü ìå÷òà

Íóðà è Áåêà @ 2009/10/9 (20:16)
Äîì 2 ñóïåð! Îáîæàþ âñåõ!

elena @ 2009/10/10 (15:43)
Áóçîâà Îëÿ òû ñêïåð, î÷åíü çåìå÷àòåëüíàÿ. Òàê äåðæàòü!!!)))

LUCIA @ 2009/10/15 (21:30)
ïðèâåò âñåì ó÷ÿñíèêè äîìà 2.

êàòþøà1707 @ 2009/10/28 (22:54)
Âñå ãóóä

Êàòÿ @ 2009/10/30 (19:30)
èíòåðåñíî èíîãäà ñìîòðåòü íà ïðèäóðêîâ

ÅËÅÍÀ @ 2009/10/31 (9:4)
ÑÎÁ×ÀÊ ÍÅ ÊÐÀÑÈÂÀ ÍÎ ÓÌÍÀ

suxrob @ 2009/11/4 (23:38)
998662275151

sasha @ 2009/11/4 (23:40)
dom2surep.....................................................................................

power92@mail.ru @ 2009/11/4 (23:42)
dom 2 super..................

êèñà @ 2009/11/5 (2:9)
ÑÓÊÀ ÅÐÌÀËÀÅÂÀ ÒÓÏÀß ØÌÀÐÀ,ÏÐÈÄÐÀËÀÑÜ Ê ÁÓØÅÍÍÎÉ...Ò.Ê ÒÀ ËÓ×ØÅ,È ÒÅÏÅÐÜ ÕÎ×ÅÒ ÅÅ ÂÛÃÍÀÒÜ!!!ÍÅ ÍÀÂÈÆÓ ÍÅËËÈ!!!!ÏÈÄÎÐØÀ!!!

ðóñëàí @ 2009/11/6 (3:26)
Äîáðî ïîæàëîâàòü â ÷àò äîìà2 âñåì ïðèâåò õî÷ó ñêàçàòü òå êòî ïðèäóìàë ýòó ïðîãðàììó ìîëäöû ïðèêîëüíàÿ ïðîãðàììà Îëüãà Áóçîâà Êàòÿ Êðóòèëèíà Íàòàøà Âàðâèíà Äàøà ×åðíûõ Æåíÿ Ôåîôèëàêòîâà Ëåíà Áóøèíà âû ñàìûå êðàñèâûå íà ïðîýêòå äîìà2 è åùå Êñþõà Áîðîäèíà êðàñèâàÿ ê ñîæàëåíèþ ÿ âàøó ïðîãðàììó íà÷àë ñìîòðåòü ñ àïðåëÿ 2009 ãîäà ÿ åñëè á çíàë ÷òî ñóùåñòâóåò ýòà ïðîãðàììà äîì2 ÿ áû íà÷àë ñìîòðåòü åå è íàìíîãî ðàíüøå ñ òåõ äíåé êîãäà îíà íà÷àëàñü

ðóñëàí @ 2009/11/6 (3:27)
Äîáðî ïîæàëîâàòü â ÷àò äîìà2 âñåì ïðèâåò õî÷ó ñêàçàòü òå êòî ïðèäóìàë ýòó ïðîãðàììó ìîëäöû ïðèêîëüíàÿ ïðîãðàììà Îëüãà Áóçîâà Êàòÿ Êðóòèëèíà Íàòàøà Âàðâèíà Äàøà ×åðíûõ Æåíÿ Ôåîôèëàêòîâà Ëåíà Áóøèíà âû ñàìûå êðàñèâûå íà ïðîýêòå äîìà2 è åùå Êñþõà Áîðîäèíà êðàñèâàÿ ê ñîæàëåíèþ ÿ âàøó ïðîãðàììó íà÷àë ñìîòðåòü ñ àïðåëÿ 2009 ãîäà ÿ åñëè á çíàë ÷òî ñóùåñòâóåò ýòà ïðîãðàììà äîì2 ÿ áû íà÷àë ñìîòðåòü åå è íàìíîãî ðàíüøå ñ òåõ äíåé êîãäà îíà íà÷àëàñü

öåíçóðà @ 2009/11/6 (18:20)
öåíçóðà

öåíçóðà @ 2009/11/6 (18:20)
öåíçóðà

öåíçóðà @ 2009/11/6 (18:21)
öåíçóðà

öåíçóðà @ 2009/11/6 (18:21)
öåíçóðà

öåíçóðà @ 2009/11/6 (18:21)
öåíçóðà

nastia @ 2009/11/15 (5:49)
kogda vi zakonchites/

anastasia @ 2009/11/15 (5:55)
privet vsem iz doma-2

anastasia @ 2009/11/15 (5:58)
pomogite naiti parnia horowego i krasivogio wtob lubil menia i ia ego

ÌÀØÀ @ 2009/11/25 (18:24)
ÁÓØÈÍÀ ÂÀËÈ Ñ ÏÐÎÝÊÒÀ

ÌÀØÀÈ ÀËÈÍÀ @ 2009/11/25 (18:28)
Äàøà õâàòèò ïèùàòü Ïûíçåðü áóäü ìóæèêîì

Raimbek @ 2009/11/26 (15:10)
dom2 ñóïåð ÿ èç Øûìêåíòà Áóçîâà ñóïåð Âåíöåñëàâ äåáèë

àëèíà @ 2009/12/6 (0:37)
ÿ õî÷ó ñêàçàòü ãîíèòå âåíöåñëàâà ñ ïðîåêòà. îí âñå ðàâíî íå ñ êåì íå ñòðîèò îòíîøåíèÿ çà÷åì îã âàì íóæåí?

Ëåðà @ 2009/12/8 (22:34)
Áóçîâà íàäîåëà,ãîíèòå å¸ ñ âåäóùèõ! Ñîá÷àê Áîðîäèíà óìíè÷êè! Ñäåëàéòå Áóøèíó âèäóùåé!!!

MILANA @ 2009/12/9 (1:15)
ÐÈÌÀ êðàñîòêà ãàñè èõ âñåõ

Àëåêñàíäðà @ 2009/12/25 (10:41)
Áóøèíà óìíè÷êà.!òû ñàìàÿ ëó÷øàÿ!ÐÈÒÊÀ è Æåíÿ:ïîçäðàâëÿþ!!!

øèíà ðå%-) @ 2009/12/26 (23:11)
õî÷ó ñêàçàòü

Malinka:) @ 2009/12/29 (20:41)
ààààà...âàðâèíà òû ñó÷êà êðàøèíàÿ. äîìîé áàáóëÿ..òîëüêî âñåì ñîâåòóåøü..à ìóæèêàì òû íå íóæíà íîðìàëüíûì!!!

Àíæåëêà @ 2010/01/1 (0:4)
ß âàñ óìîëÿþ óáåðèòå ñ Äîìà2 Äàíèèëà è Âåíöà.Ýòî æå óæàñ, ïðîñòî ïàðîäèÿ íà ÷åëîâåêà. À Æàíêó ìíå ðåàëüíî æàëêî, îíà äîñòîéíà ëó÷øåãî.

Ì@ê$ @ 2010/01/3 (21:13)
Âåíö òû ëîøàðà,÷ìî,ïðèäóðîê,è.òä...Âîïùåì ÁÀÁÀ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Êóçèí ðåàëüíûé ÷óâàê!!!

Èðèíà @ 2010/01/3 (21:23)
Îëåíüêà Áóçîâà ìîëîäåö!!!!!!!! Óâàæàþ öåëåóñòðåìë¸ííûõ!!!!!! Áóøèíà- ëå÷è íåðâû!!!!!!!! ÕÀ- ÕÀ- ÕÀ

M@ê$ @ 2010/01/4 (1:8)
Ðèìà Ïèíæèåâà ÷åëîâåê ãîäà ñìåøíî!!!! ÕÀ- ÕÀ- ÕÀ Îíà ñòàëà ÷åëîâåêîì ãîäà ñëó÷àéíî ïðîñòî âñå ãîëîñîâàëè çà íå¸ ïî ïðèêîëó!!!!!! Ìîé åé ñîâåò: "Âàëè!!!!!!!!!!!!!" Ïîêåäà!!!!!!!! ;)

M@ê$ @ 2010/01/4 (1:9)
Ðèìà Ïèíæèåâà ÷åëîâåê ãîäà ñìåøíî!!!! ÕÀ- ÕÀ- ÕÀ. Îíà ñòàëà ÷åëîâåêîì ãîäà ñëó÷àéíî ïðîñòî âñå ãîëîñîâàëè çà íå¸ ïî ïðèêîëó!!!!!! Ìîé åé ñîâåò: "Âàëè!!!!!!!!!!!!!" Ïîêåäà!!!!!!!! ;)

Olkin72 @ 2010/01/5 (23:17)
Õîðîøèå ôîòêè ñêàçàòü íå÷åãî!!! Ïðîñòî ñóïåð!!!Íèøòÿê!!!

timur @ 2010/01/6 (17:13)
äàøóëü âû ñ ñåðãååì ñàìàÿ êëàññíàÿ ïàðà

þëåíüêà @ 2010/01/7 (2:48)
Æàííà òû ïðîñòî äóðà ÷òî òû ïðèñòàëà ê âåíöó îí òåáÿ íå ëþáèò îòñòàíü îò íåâî ïî ñêðèïòó òû äóðà áåøåíàÿ

Åðìàêîâà äóðààààààà ÊÎÐ×ÅÒ ÈÇ ÑÅÁß ÇÂÅÇÄÓ ÕÎÒß ÎÍÀ ÍÅÊÒÎ!!!!!!!!ÕÀÕÀÕÀÕÀÕÕÀÕÀ

(Êðèñòèíà) @ 2010/01/10 (20:19)
(Ïîðà Âîëîâè÷åâó ãíàòü äîìîé!)

ÅÂÃÅÍÈß @ 2010/01/11 (7:13)
ÂÀÐÂÈÍÀ ÒÛ ÑÀÌÀß ÊËÀÑÑÍÀß ÍÀ ÏÐÎÅÊÒÅ.ÁÓÄÜ ÒÀÊÎÉ ÂÑÅÃÄÀ,

òàíÿ @ 2010/01/11 (14:38)
õîðèêîâ òû ñóïåð, ÿ ïðîñòî òåáÿ îáàæàþ. òû ñàìûé êðàñèâûé íà ïðîåêòå

àííà @ 2010/01/11 (14:55)
ïûíçèðü òû ëó÷øå âñåõ

àííà @ 2010/01/11 (15:0)
ïûíçûðü áðîñàé ñâîþ ÿ òîæå õîðîøà â ïîñòåëè ïðîâåðü çàéìåìñÿ ñåêñîì

elena @ 2010/01/11 (19:44)
âåíö, îïðåäåëèñü óæå â ñâîèõ æåëàíèÿõ...è â ñâîèõ äåâóøêàõ...)))åñëè ÷åñòåî, ñìîòðèì ïåðåäà÷ó òîê ðàäè òåáÿ)))ïîëåçíî ïåðåä ñíîì ïîñìåÿòüñÿ)))

ëåíî÷êà @ 2010/01/11 (19:50)
êàê ãîâîðÿò,â îáùåñòâå äîëæíî áûòü ìíîãî ðàçíûõ ëþäåé...âîò è âçÿëè âåíöà, ÷òîá íå ñêó÷íî áûëî)))Æàííà, êèäàé òû åãî,îí òåáÿ íè âî ÷òî íå ñòàâèò.ó òåáÿ åñòü õîòü êàïëÿ ãîðäîñòè è óâàæåíèÿ ê ñåáå???

*Kiss@* @ 2010/01/12 (16:15)
Äàøà òû ñóïåð

Arslan @ 2010/01/13 (13:4)
Ðèìà òû Ñóïåð!

Äìèòðèé @ 2010/01/16 (22:58)
Èííà Âåíöåñëàâ òåáå íå ïîäõîäèò!

Ìàøà=) @ 2010/01/17 (2:47)
Ñàøêà Çàäîéíîâ êðó÷å âñåõ îáàæàþ ëþáëþ öåëóþ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ìàøà=) @ 2010/01/17 (2:50)
Äàøà Ïûíçàðü íó òû è êðûñà.Ïî÷åìó òû ïîñòîÿííî îáèæàåøü áåäíîãî Ñåð¸æó!Áëîíäèíêà òû òóïàÿ!

Ñâåòà @ 2010/01/19 (8:55)
Äàøà ×åðíûõ òû ñîâñåì çàïèëèëà Ñåð¸æó òàê ÷òî ïðåêðàùàé ñ ýòèì.

êñþøà @ 2010/01/21 (18:42)
ôîòêè ïðîñòî êëàññ çà èñêëþ÷åíèåì íåêàòîðûõ

shams @ 2010/01/22 (11:42)
Íåëëà òû ñóïåð 907584748

shams @ 2010/01/22 (11:53)
Ïðèâåò âñåì Äóøàíáèíñàì

Àëèíà @ 2010/01/29 (3:9)
Ãëåá.òåáå ïîðà âàëèòü ñ ïðîåêòà.íå ïàðü âñåì ìîçãè

Anzor @ 2010/01/31 (2:28)
Ñåãîäíÿ íà ëîáíîì âñå ó÷àñòíèêè äîìà 2 â òîì ÷èñëå è âåäóùÿÿ Îëüãà Áóçîâà ïîêàçàëè ñåáÿ íèæå Âåíöåñëàâà ñâîèì ðåøåíèåì âû âñå íå ñòîèòå äàæå Âåíöà âñå ìåëî÷íûå ñóêè

Ìàøà=) @ 2010/02/1 (0:58)
Æàííà íó òû è òâàðü òû ïðîñòî ïóãàëî îãîðîäíîå!Êðàñèøüñÿ êàê ïðîñòè....à, çàñóíü ñåáå ñâîè 60000òûñ., çíàåøü êóäà,â .îïó!!!!

àëü ïà÷èíî @ 2010/02/1 (5:47)
õî÷ó ïîïàñòü íà ïðîåêò

tata @ 2010/02/1 (14:19)
klass

tata @ 2010/02/1 (14:22)
ïðèâåò ãëåá êàçåë ïðèâåò îëÿ àëåíà æèðèêîâà îò íàòàõè ñ óîÿíà. áàðñ

tata @ 2010/02/1 (14:23)
ãàíèòå ãëåáà ñ ïðîåêòà â ìåñòå ñ âåíöåñëîì îíè ïîçîðÿò ïðîåêò

ìàðèìà @ 2010/02/8 (22:19)
äîì2 ïðîñòî ñóïåð....... äàøà è ñåðåæà ñàìàÿ ñàìàÿ êëàññíàÿ ïàðà â äîìå 2..... òàê äåðæàòü.... à íàòàøêà ñàìàÿ êðàñèâàÿ íå òî ÷òî ëåíà áóøèíà

ìàðèìà @ 2010/02/8 (22:19)
äîì2 ïðîñòî ñóïåð....... äàøà è ñåðåæà ñàìàÿ ñàìàÿ êëàññíàÿ ïàðà â äîìå 2..... òàê äåðæàòü.... à íàòàøêà ñàìàÿ êðàñèâàÿ íå òî ÷òî ëåíà áóøèíà

âèòàëèé @ 2010/02/10 (22:19)
êîãäà âû èñ÷åçíèòå ñ ýêðàíà,íà âàñ óæå ïðîòèâíî ñìîòðåòü!

Ìàðèíà @ 2010/03/15 (0:30)
Áóçîâà,òû õîòü è êðàñèâàÿ,íî íîñ ïîìåíüøå çàäèðàé....ãîíèòå Òàèñèþ ñ ïðîýêòà îíà ïîñòàÿííî íîåò...ñìîòðèòå îñòàâèòå åå è óòîíåîå â åå ëæèâûõ ñëåçàõ)))))

Ìàðèÿ* @ 2010/03/16 (22:11)
äîì2 çàêàí÷èâàéòå ñâîé åáó÷èé ïðîåêò, âû âñå ïåðååáëèñü óæå òàì,êóêëû ðàçóêðàøåííûå,ïàöàíû ãîíèòå ïèäîðîâ îòòóäà.Ñàìàÿ íîðìàëüíàÿ áûëà "Ñîëíöå"

Ñàøà @ 2010/03/25 (15:39)
ÈÍÍÀ è ÊÀÄÎÍÈ ÑÀÌÀß ÎÒÑÒÎÉÍÀß ÏÀÐÀ!!!!

ôàÿ @ 2010/05/12 (15:35)
óæå 6 ëåò ñìîòðþ,íî íèêòî ìåíÿ íå áåñèë êàê Ãëåá...èç-çà íåãî íå õî÷ó ñìîòðåòü.è åùå íà÷àëà áåñèò ,Âàðâèíà.îñòàëüíûå ïðèêîëüíûå.

Ìèøàíÿ @ 2010/07/19 (2:23)
ïðèâà âñåì

Àíæåëèêà @ 2010/08/13 (8:59)
Íàòàøà Âàðâèíà òû ñóïåð, òû ñàìàÿ êëàññíà!!!! Îáîæàþ òåáÿ!!!

íàñòÿ @ 2010/10/24 (4:38)
æåíüêà ôåîôèëàêòîâà è äàðüÿ ïûíçàðü-ëó÷øèå!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Þëå÷êà @ 2010/11/11 (18:35)
ß íå ÷àñòî ñìîòðþ ýòîò òåëåïðîåêò,íî âñå æå ìîãó ñêàçàòü..Ñàøà è Æåíå÷êà,íå ðóãàéòåñü,âû êëåâàÿ ïàðà,ïðîñòî ñîçäàííû äðóã äëÿ äðóãà.Õî÷ó îòìåòèòü ñåìåéíóþ ïàðó Ïûíçåðåé-âû ñóïåð!À òàê âñå ïàðû(áîëåå 2 ìêñÿöåâ)òîæ õðîøèå,íî íå òî-ó÷èòåñü ó Ïûíçåðåé!

Þëå÷êà @ 2010/11/11 (18:39)
Îëÿ è Àíäðåé,õâàòèò óæå...âàì æåíèòüñÿ ïîðà,êàê æå âû ýòî íå ïîéìåòå.Õâàâòèò âàëÿòü äóðàêà! Äà,ãîíèòå â øåþ ýòîãî Âèíöåñëàâà,îí òîëüêî ïðîåêò ïîðòèò.Íå ïîíèìàþ,ïî÷åìó Ëîïóõîì ãîäà ñòàëà Íàäÿ?Îíà êëàñíàÿ.

ëèëÿ @ 2010/11/22 (15:57)
âåðíèòå ×åðêàñîâà,îí êëåâûé,ÿ åãî îáîæàþþ.Íà ïîåêòå îäíè ëîõè.

ÐÎÌÀ @ 2010/11/24 (22:2)
ÊÀÊ ÒÎËÜÊÎ ÓÂÈÄÅË ÝÒÎÒ ÏÈÇÄÅÖ "ÄÎÌ 2" ÍÀ×ÀË ÍÅÏÐÅÐÛÂÍÎ ÁËÅÂÀÒÜ!!!ÒÀÊÈÌ ÃÎÂÍÎÌ ÍÅ ÄÎËÆÍÛ ÇÀÑÎÐßÒÜ ÒÅËÅÝÔÈÐ!!!!

ÐÎÌÀ @ 2010/11/24 (22:3)
ÊÀÊ ÒÎËÜÊÎ ÓÂÈÄÅË ÝÒÎÒ ÏÈÇÄÅÖ "ÄÎÌ 2" ÍÀ×ÀË ÍÅÏÐÅÐÛÂÍÎ ÁËÅÂÀÒÜ!!!ÒÀÊÈÌ ÃÎÂÍÎÌ ÍÅ ÄÎËÆÍÛ ÇÀÑÎÐßÒÜ ÒÅËÅÝÔÈÐ!!!!

Aizada @ 2010/12/26 (20:19)
dve bleznyawki ujas vigonite ix aj prativno na nix smotret'

malika @ 2010/12/26 (20:22)
Irina aleksandrovna naverno vam pora domoy vawe u vas stid est' sliwat' ot Ermakovoy takie slova

neznakomka@ @ 2010/12/26 (20:25)
rita kuzina ty loxuwka dura pidarazka lu4we zakroyte etot dom2

þðà @ 2011/01/22 (16:35)
 ËÀÄ ÊÀÄÎÍÈ ×ÌÎ

ñåðãåé @ 2011/03/15 (7:33)
Äîì 2 êó÷êà èíòðåãàíòîâ è äåáèëîéäîâ!!!

madina @ 2011/04/7 (23:19)
Æåíÿ è Äàøà ñàìûå ïîðÿäî÷íûå

Àíÿ @ 2011/10/3 (1:54)
Õî÷ó íà îäèí äåíü ê âàì äàæå áåç êàìåð

aya @ 2012/03/30 (11:9)
i love you very much. i visit your site every day. especially i love darya and sergey pynzar, misha. with big loves AYA.

Kostjan @ 2012/12/20 (8:11)
dom 2 polnaje gavno lodiri jebanije sidjat tam ih bi vseh na ki4u iz nih bi tam petuhov iz vseh bi zdelali sob4ak lowadj galimaja a baradina da bazara net mozno 4poknutj razok

samira @ 2013/01/11 (15:11)
äàøà òû áåñïàíòîâàÿ

Pavan @ 2015/11/10 (5:59)
Haljllueah! I needed this-you're my savior.

David @ 2015/11/10 (16:28)
Articles like these put the consumer in the driver seat-very imttprano.

Pretty @ 2015/11/11 (20:24)
This arlctie is a home run, pure and simple! http://vhyijgpa.com [url=http://gwolcmmq.com]gwolcmmq[/url] [link=http://iryrzd.com]iryrzd[/link]

Steven @ 2015/11/13 (19:33)
No more s***. All posts of this qultiay from now on

Shivani @ 2015/11/15 (9:5)
That's a nicely made answer to a chilnelgang question http://pawyiex.com [url=http://aptuffsy.com]aptuffsy[/url] [link=http://porifbywlj.com]porifbywlj[/link]