photo-space.ru -

Ôîòîãðàôèè äåòåé äàóíîâ

Ôîòîãðàôèè äåòåé äàóíîâ @ 28-10-2010 14:28:09
.

, (*), .

  (*):
E-mail:
  (*):

 
:

Ðóñëàí @ 2008/10/17 (15:23)
ìíå î÷ æàëêî ýòèõ äåòåé!!!

íîðìà @ 2008/10/17 (17:45)
èíòåðåññíî

íîðìà @ 2008/10/17 (17:46)
íå çíàþ

Èâàí @ 2008/12/15 (15:1)
èíòåðåñíî

Äèàíà @ 2009/02/19 (16:42)
ìíå òîæå èñêðåíüå æàëü òàêèõ äåòåé ....

îëÿ @ 2009/03/5 (21:30)
óóóóóóóóóóó

Elena @ 2009/03/16 (5:20)
æàëêî

Âèêòîðèÿ @ 2009/03/22 (14:32)
Æèòü-ýòî çäîðîâî,äàæå òàêèìè)))

Ëàíà @ 2009/05/18 (1:57)
Ýòè ëþäè ïàòîëîãè÷åñêè ëèøåíû òàêèõ ÷óâñòâ êàê íåíàâèñòü, çëîñòü, îáèäà. Äóøà ó íèõ ñâåòëàÿ, ñîëíå÷íàÿ.

Ãàëèíà @ 2009/06/13 (2:33)
Ìíå î÷åíü æàëü òàêèõ äåòåé, à îñîáåííî èõ ðîäèòåëåé.

îëüãà @ 2009/08/1 (23:53)
÷òî ýòî çà äåòè

åïåóíí @ 2009/12/17 (12:8)
ìíå ïîõóé

Êàòÿ @ 2010/03/30 (1:37)
Î÷åíü æàëêî, ÷òî äåòêè òàê ìó÷àþòñÿ!

Sangvel @ 2010/07/27 (22:18)
Âû øî ãîíèòå? ß òàê óæå ìíîãî ëåò íåàðàë! Ìû ñ êåíòîì äóìàëè óìðåì ñî ñìåõó

Sangvel @ 2010/07/27 (22:18)
Âû øî ãîíèòå? ß òàê óæå ìíîãî ëåò íåàðàë! Ìû ñ êåíòîì äóìàëè óìðåì ñî ñìåõó

pampanazzi @ 2010/09/6 (21:35)
õî÷ó óâèäåòü

Íàòà @ 2010/10/13 (14:41)
Æèòü âñåì õî÷åòñÿ

ñâåòëàíà @ 2010/10/31 (20:21)
íå ïîæåëàåø è âðàãó

Íàòàëüÿ @ 2010/11/18 (20:3)
ó ìåíÿ òàêîå ñîëíûøêî Òèìóð è ëóòøå åãî íåò!!!

êàò @ 2010/12/6 (21:35)
çàòî îíè ñàìûå äîáðûå

òàòüÿíà @ 2010/12/18 (16:0)
Î÷åíü æàëü

àíäðååâà àëüáèíà @ 2010/12/23 (17:33)
jjjjjjlnnnnnnnnnn

Êñåíèÿ @ 2010/12/29 (22:29)
Êàêîé áû ðåáåíîê íå ðîäèëñÿ,îí ñàìûé ëó÷øåé è ëþáèìûé äëÿ ìàìû.

èðèíà @ 2011/02/14 (16:30)
Íàøè äåòêè-ýòî ëó÷èêè ñîëíöà,îíè ñîãðåâàþò ýòîò ìèð ñâîåé äîáðîòîé

èðèíà @ 2011/02/14 (16:40)
Íå íóæíî æàëåòü íè íàñ,íè íàøèõ äåòîê,ýòî íàì âàñ æàëêî-âû íå çíàåòå íàñòîÿùåãî òåïëà è ñ÷àñòüÿ,êîòîðîå äàþò ýòè äåòêè

ÈÐÈÍÀ @ 2011/05/19 (23:53)
ÝÒÈ ÄÅÒÈ ÑÀÌÛÅ ÏÐÅÊÐÀÑÍÛÅ È ÍÅ ÍÀÄÎ ÁÎßÒÜÑß ÝÒÎÃÎ ÄÈÀÃÍÀÑÀ! ÎÒ ÎÄÍÎÉ ÈÕ ÓËÛÁÊÈ ÍÀ ÄÓØÅ ÑÒÀÍÎÂÈÒÜÑß ÑÂÅÒËÎ È ÏÐÈßÒÍÎ! ÎÍÈ ÑÀÌÛÅ ÄÎÁÐÛÅ ×ÅËÎÂÅ×ÊÈ ÍÀ ÑÂÅÒÅ!!!

minova.2012@mail.ru @ 2011/05/28 (20:57)
Íà âàøåì ñàéòå ðàçìåñòèëè äåòåé ñ ÎÂÇ,â òîì ÷èñëå äåòåé ñ ñèíäðîìîì Äàóíà

Ñàøà @ 2011/08/2 (11:54)
Äåòè äàóíû ýòî îäíî íàçâàíèå!

Ãðèøà @ 2011/09/24 (0:27)
Ñëàâà áîãó ó ìåíÿ íåò äàóíîâ

Ìàðèíà @ 2011/09/24 (0:29)
Äåòè äàóíû ýòî óæàñíî.

Tilly @ 2015/01/7 (15:54)
Clear, inofmrative, simple. Could I send you some e-hugs?

Lakiesha @ 2015/01/8 (20:28)
Yo, good loikon out! Gonna make it work now.

Tracy @ 2015/01/9 (15:33)
Whoa, whoa, get out the way with that good inoamrotifn. http://byrseovm.com [url=http://bcpsdyi.com]bcpsdyi[/url] [link=http://vuootdvq.com]vuootdvq[/link]

Lois @ 2016/04/27 (4:27)
Simona…din nou ai adus valoare prin comentariul tau, foarte bune completarile … daca multi ani am stat pe banca cu teama in gand acum si eu am ales evc8atia&#l230;ohiur daca ma doare rau…la toate capitolele vietii sorin recently posted..

Lyzbeth @ 2016/04/28 (20:14)
Man, I do28nt know if my husband could even come up with this nice of a post about me. What a good friend. And what a good friend to take note of all the good things about a good friend