photo-space.ru -

Ôîòî êðèøòèàíà ðîíàëüäî

: 1 2 3

Ôîòî êðèøòèàíà ðîíàëüäî @ 15-01-2011 17:27:34 Ôîòî êðèøòèàíà ðîíàëüäî @ 30-11-2010 23:55:25 Ôîòî êðèøòèàíà ðîíàëüäî @ 05-10-2009 17:32:21 Ôîòî êðèøòèàíà ðîíàëüäî @ 15-07-2009 12:10:09 Ôîòî êðèøòèàíà ðîíàëüäî @ 19-06-2009 16:13:21 Ôîòî êðèøòèàíà ðîíàëüäî @ 13-06-2009 12:57:47 Ôîòî êðèøòèàíà ðîíàëüäî @ 06-05-2009 01:50:49 Ôîòî êðèøòèàíà ðîíàëüäî @ 06-05-2009 01:47:50 Ôîòî êðèøòèàíà ðîíàëüäî @ 15-03-2009 18:05:48 Ôîòî êðèøòèàíà ðîíàëüäî @ 03-12-2008 04:35:28 Ôîòî êðèøòèàíà ðîíàëüäî @ 03-12-2008 04:34:06 Ôîòî êðèøòèàíà ðîíàëüäî @ 31-07-2008 14:24:54
.

: 1 2 3

, (*), .

  (*):
E-mail:
  (*):

 
:

Jojo @ 2007/10/7 (12:59)
C.Ronaldo is the best!!!!!!!!!!!

Elen @ 2007/10/14 (21:30)
Cristiano te amo! Tu mi amor!

ÆÅÍÜÊÀ @ 2007/11/23 (15:8)
ÌÍÅ Î×ÅÍÜ ÍÐÀÂÈÒÑÀ ÐÎÁÈ ÊÈÑÀ

maknuna @ 2008/01/8 (8:24)
i love kristiano ronaldo

ëàïóñüêà ìîÿ!ÿ îò íåãî áåç óìà!!!

ÏÀÍÒÅÐÀ @ 2008/05/25 (3:21)
Çíàåòå îí íå âàø!!!!!!!!!!!ÎÍ ÌÎÉ!È ÌÍÅ ÏÎÑÐÀÒÜ ×Î ÂÛ ÑÊÀÆÈÒÅ!!!!!!!P.S.ÏÀÍÒÅÐÀ

²ÂÀÍÊÀ @ 2008/06/8 (19:32)
ß ÒÅÁÅ ËÞÁËÞ

áåñò³ÿ @ 2008/09/19 (0:24)
â³í íàéêðàùèé!ìîº ñîíå÷êî! ÿ êîõàþ ðîíàëäî! êð³øò³àíó ñóïåð!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ñ³ìïàòÿæêà!

áåñò³ÿ @ 2008/09/19 (0:28)
äºâêè! í³ ô³ãà! ÿ ñêîðî ¿äó â Àíãë³þ! ³ òàì ç íèì çóñòð³íóñü! òàê ùî îáëîìàéòåñü!!!!!!!!!!!!â³í ì³é!!!

Malushka@@@ @ 2008/10/27 (22:16)
ÎÒÄÛÕÀÉÒÅ ÄÅÂÊÈ,ÎÍ ÌÎÉ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ìàð'ÿíà @ 2008/10/28 (23:42)
ß îáîæíþþ Ðîíàëüäî,ÿ â³ä íüîãî òàùóñü!

Ìàð'ÿíà @ 2008/10/28 (23:45)
ϳøëè âè âñ³ íàõºð!!!³í ì³é!Öå ìîº ñîíå÷êî!Ïîíÿòíî?Çàáóäüòå ïðî íüîãî !ß éîãî ÊÎÕÀÞ!!!!!!!!!!!!!

Àëåêñ @ 2008/11/9 (16:35)
ÿ èãðàþ çà ëåãåíäó è ìè ñêîðî åäåì â àíãëèþ òàêøòî âñå âè äóðè îòäèõàéòå êðèøòèàíî ðîíàëäî íå ìîé è íå âàø ó íåãî åñòü äåâóøêà è î÷åíü õîðîøàÿ è ÿ èì æåëàþ ñ÷àñòüÿ è ìíîãîäåòåé!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Àíÿ @ 2008/11/9 (16:38)
ß ñîãëàñåí ñ ÀËÅÊÑ è õî÷þ âàì ñêàçàòü íàõîäèòå äåâ÷åíêè ñåáå ïàðíåé âàøåãî âîçðàñòà è íå ìå÷òàéòå î çíàìåíèòîñòÿõ.

ÑÀØÓÍß @ 2008/11/9 (16:40)
ÐÎÍÀËÄÎ ÿ òåáÿ ëþáëþ òè î÷åíü êëåâèé èãðîê äåâêè ïîøëè íàõóé ÐÎÍÀËÄÎ ìîé!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ÒÓÑß @ 2008/11/12 (15:57)
Î×ÅÍÜ ÒÀËÀÍÒËÈÂÛÉ È ÊÐÀÑÈÂÛÉ ÌÀËÜ×ÈÊ!ÍÀÄÅÞÑÜ ÍÅ ÇÀÁÎËÅÅÒ ÇÂÅÇÄÍÎÉ ÁÎËÅÇÍÜÞ!!!

Àëèíî÷êà @ 2008/11/15 (19:38)
Êðèøòèàíî õîðîøèé ôóòáîëèñò,äàæå î÷åíü,íî ºòî êîíôåòêà â êðàñèâîé óïàêîâêå ñ íåâêóñíîé íà÷èíêîé

Àéêà @ 2008/12/7 (11:10)
Îáîæàþ Êðèøòèàíó Ðîíàëäó.

Èíåññêà @ 2008/12/10 (18:16)
ß ñîãëàñíà òîæå ñ Àëåêñ è Òàíþõîé , à òîò êòî çà ïàðíåé ìîðäó áü¸ò (è â ºòî ÷èñëî âõîäèò Êðèøòèàíî ) äóðàê!!!!!!!!! Êð³øòèàíî õîðîøîå óâëå÷åíèå è ïðîñòî èäèàë äëÿ ïîäðàæàíèÿ.

FERgie @ 2008/12/23 (19:52)
ÕÎ×Ó ÅÃÎ!!!!ÍÎ ß ÍÅ ÒÀÊÀß ÊÀÊ ÂÑÅ...

Àëüîíêà @ 2009/01/13 (2:23)
ÐÎíàëäî òè ñàìèé-ñàìèé, òîëüêî ÿ äîñòîéíà òåáÿ, à íè åòè ñó÷êè""""""""""""""

Ukraine Ronaldo @ 2009/01/15 (19:42)
äóðî÷êè îáëîìàéòåñü ó íåâî åñòü Æèíà

Ukraine Ronaldo @ 2009/01/15 (19:50)
ß â ðåàëå î÷åíü ïîõîæ íà íåâî è çàíåìàþñü ôóòáîëîì ñêîêðî åäó â àíãëèþ çíàêîìèòöà ñ ìîèì ñàìèì áîëüøèì êóìèðîì òàêøòî )) Ìåíÿ çîâóò Äèìà ôàìèëèÿ Òîìàøóê. Ôèíòè äåëàþ òàê ñàìî êàê îí ïî÷òè))) è ñòðàþñü áèòü âî âñåì ïîõîæèì íà íåâî.È òàêèõ êàê îí íåáèëî!è íå áóäåò!!!

Ukraine Ronaldo @ 2009/01/15 (19:53)
N ñêàçàòü â ïðàâäó åâî íåêòî íå äîñòîåí ïîòîìóøòî îí âåëè÷àéøèé èãðîê, è åâî íåêòî íåêîãäà íå çàáóäåò êàê ôóòáîëèñòà à Ðîíàëäèíü¸ îöòîé))!!! Åòî ìîå ìíåíèå

Ukraine ronaldo @ 2009/01/15 (19:56)
ß ïîëîñòþ ñîãëàñåí ñ Àíåé îíà ïðàâà íå ìå÷òàéòå î çíàìåíèòîñòÿõ îñîáåíî òàêèõ êàê êðèøòèàíî âè åâî íå äîñòîéíè.

Íþòà @ 2009/02/7 (12:28)
Îòäàâàòü âñå çàñëóãè êðàñíûõ äüÿâîëîâ îäíîìó èãðîêó ãëóïî. Ýòî êîìàíäíàÿ èãðà, íî âñ¸ æå èãðàåò îò âèðòóîçíî.

ìèëàøå÷êà @ 2009/02/13 (9:7)
Äåâêè îòñûõàéòå âû íàôèã åìó íå íóæíû, îí òîëüêî ñ ìîäåëÿìè òóñóåòñÿ.

Èâàí ×àïëèíñêèé @ 2009/02/20 (0:22)
Cristiano the best. Cristiano FOREVER. À ÊÎÌÓ ÍÅ ÍÐÀÂÈÖÀ ÅÃÎ ÈÃÐÀ ÒÎ ÏÓÑÒÜ ÈÄ¨Ò ÒÎÒ Â ÆÎÏÓ!!!

sergey @ 2009/03/25 (6:36)
i like c.ronaldo its very nice and good plaing footbal

Øîäè¸ð @ 2009/03/26 (15:14)
Ðîíàëäî èøëàð êàëàé ôóòáîë óéíàÿïñàíìè.

Êey @ 2009/04/12 (2:53)
Girls.I agree with you:HE IS THE BEST! LOVE HIM

Èðà @ 2009/05/28 (4:39)
Äåâ÷åíêè,âîò âû âñå ãîâîðèòå î òîì ÷òî "îí ìîé è ò.ä." ýòî âñå ïóñòûå ñëîâà áóäåòå âû õîòü ñàìîé êðàñèâîé äåâóøêîé,îí íà âàñ è íà ìåíÿ íå ïîñìîòðèò,ïîòîìó ÷òî ó íåãî óæå åñòü ñòàòóñ çâçäû è åñëè æåíèòñÿ îí òî òîëüêî íà çâåçäå! âîò âçÿòü Øåâó ìîã íàéòè è íà ðîäèíå äåâ÷åíêó òàê íåò åìó ìîäåëü ïîíàäîáèëàñü,äëÿ ïîääåðæàíèå ñâîãî ñòàòóñà îí íàéäåò ñåáå ìîäåëüó áåçãîëîâóþ èëè ïåâèöó,íî ïîêà îí æåíèòüñÿ íå ñîáåðàåòñÿ è ñëàâà Áîãó!!!)))

NATASHA @ 2009/08/30 (2:42)
Hello boy...nice photo))))))

tosik @ 2009/11/30 (23:15)
êóëüíûå ôîòêè

Ìàêñèì @ 2009/12/17 (11:34)
Êðèñòèàíî Ðîíàëäî ñàìûé ïðèêîëüíûé òèï íà íåãî íå ãíàòü. Âîðîíåæ ðóëèò!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ìàêñèì @ 2009/12/17 (11:37)
Äåâóøêè åñëè ó âàñ åñòü êîìíå âîïðîñû îáðàùàéòåñü Ê.Ð.9

Ìàêñèì @ 2009/12/17 (11:43)
Ýòî ÿ Ê.Ð.9 ìîé íîìåð ÀñÅ 481423600

Ìóõàììàäæîí @ 2009/12/20 (23:53)
Ïîçíîêîìèòñÿ ñ Êðèøòèàíîì Ðàíàëäî

Âèêòîðèÿ @ 2010/04/2 (20:53)
Âñå äåâ÷¸íêè ëþáÿò Êðèøòèàíó,íî íèêòî ñ íèì íå áóäåò. Îí íàéä¸ò ñåáå êðàñîòêó-ìîäýëü è áóäåò ñ íåé. Âîò òàê.

àëèíêà @ 2010/06/16 (21:22)
âû âñå äóðû ñòðàøíûå!! à ðîíàëäî êðàñàâ÷èê!!!!!!! õîîîîî÷óóóóó åãî!!!!!!

Ðîíàëäî @ 2010/08/22 (23:50)
Ðîíàëäî ñàìûè ëþáèìû ôóòáîëèñò,ÿ õî÷ó ñòàòü êàê îí,íèêòî íå äîëæåí åãî îïîçîðèò

îðèêà @ 2011/01/3 (22:49)
ðîíàëüäî ëþáîâü ìîÿ

vasya @ 2011/01/15 (17:27)
ÊÐIØÒIÀÍÎ íàéêðàùèé ó ñâo¿é ñïðàâi.ß ùå ç äèòèíñòâà çà íüîãî âáîëiâàþ.Öå ìié íàéêðàùèé ãðàâåöü.ß õo÷ó ñòàòè òàêèé ÿê ÐÎÍÀËÜÄÎ.

Ëèçà @ 2011/05/9 (14:35)
Èäèîòêè...ó íåãî óæå åñòü Èðèíà Øåéê!Çà÷åì åìó öåëûé ãàðåì

Ëèçà @ 2011/05/9 (14:38)
È åñëè êòî òî ñêàæåò ÷òî îí ëîõ òî íå îáèæàéòåñü ýòî îçíà÷åò ÷òî ó âàñ êîìïëåêñ íåïîëíîöåííîñòè!!!!!!!!!!!

³âàíêà @ 2011/06/10 (12:53)
I love you Êð³øò³àíó Ðîíàëäó!!!!!!! ³í ì³é!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Sugeng @ 2015/10/13 (14:23)
Thanks for staitrng the ball rolling with this insight.

Ronnie @ 2015/10/14 (4:22)
Do you have more great arceltis like this one?