photo-space.ru -

Åìî ôîòî

: 1 2 3

Åìî ôîòî @ 25-12-2011 13:36:40 Åìî ôîòî @ 25-12-2011 13:33:42 Åìî ôîòî @ 10-10-2011 19:32:43 Åìî ôîòî @ 28-04-2011 15:33:16 Åìî ôîòî @ 26-12-2010 19:36:31 Åìî ôîòî @ 16-12-2010 17:32:55 Åìî ôîòî @ 30-01-2010 21:50:01 Åìî ôîòî @ 26-11-2009 19:16:36 Åìî ôîòî @ 16-07-2009 02:50:09 Åìî ôîòî @ 30-05-2009 02:04:31 Åìî ôîòî @ 06-05-2009 00:22:36 Åìî ôîòî @ 29-03-2009 00:03:23
.

: 1 2 3

, (*), .

  (*):
E-mail:
  (*):

 
:

òàòàøêà @ 2007/12/14 (7:20)
ïîëíàÿ õóéíÿ

êàòÿ @ 2008/01/10 (19:39)
âû ëîõè!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

³ëîíà @ 2008/01/17 (19:57)
àààààààààààà!!!!!!!!!!òóò ìîÿ ôîòêà!

Tania @ 2008/01/22 (0:45)
Êë¸ôèíüêî!!!

4ub@y$!k @ 2008/01/28 (16:54)
Ãòî àáåæàºò íàñ òîò ëîõ

ñññ @ 2008/03/14 (10:27)
íè÷åãî îñîáåíîãî íåòó ïîëíàÿ õó....

þêè @ 2008/04/21 (23:8)
âñå ýìî- íåçàâèñèìûå! à ýòî ãëàâíîå!

Ëåíî÷êà - åìî!!!!... @ 2008/05/17 (18:54)
ôîòêè-òàê ñåå...íè÷å ñêàçàòü íåìàãó!!!íî áûâàþò è ëóò÷øå....)))

inna @ 2008/06/8 (14:16)
ôîòêè èíòåðåñíûå,íî áûâàþò è ëóòøèå. À åìî - êëàññññññ!!!

Angel @ 2008/06/13 (17:56)
Åìî íðàâèòñÿ íå âñåì, ëîõè òîëüêî òå, êòî åãî íå ïîíèìàþò. ëó÷øå íå ïðîòèâèòñÿ, ýìî óæå çàõâàòèëî ìèð, íå ïðîòèâòåñü, à ïðèñîåäåíÿéòåñü....

Kasper @ 2008/06/14 (0:58)
Ïàíêè ïåðåðåæóò âñåõ åìî íàõåð!!!!!!!!!!!!!!!!

Âëàä @ 2008/06/18 (22:15)
ÅÌÎ-êîçëè!!!!

Ï.ê Ìè òóò ñèäûì @ 2008/06/20 (15:30)
Ïðåäí³ê. DezAR ëîõ áî â³í êîñå ï³ä EMO!!!!!

ÅÌÎ×ÊÀ @ 2008/06/24 (15:8)
Íó ôîòè òàê³ íîðìóñü!à åìî íàéêðàù³,ÿ ¿õ äóæå ëþáëþ!ÅÌÎ ÐÓËÈÒÜ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

SID @ 2008/06/30 (16:43)
ÝÌÎ ÑÐÀÍÍÛÅ ËÎÕÈ , À ÂÎÒ ÒÐÓÝÌÎ ÓÆÅ ÄÐÓÃÎÉ ÐÀÇÃÎÂÎÐ , ÍÎ ÂѨ ÆÅ.....

Åð³êà @ 2008/07/4 (17:31)
åìî ô³ãíÿ

VIOLET @ 2008/07/6 (0:54)
ôîòîãðàôèè ãàâíî ÷åñíà ÷óâàêè))) ýòî åìî???!!!àõàõàõàõõàõàà:D â ðîò ìíå íîãè:D ýòî ìåãîïîçåðû:D

Ýìîëàôôèê @ 2008/07/6 (1:47)
òàì íåêîòîðûå íå ýìî íå ãîâîëþ óæå î òðó- ýìî.ëþäè ëþôôèòå ýìî-êèäîâ îíè îööåíü êëåâûå!

Cooper @ 2008/07/24 (1:4)
ÝÌÎ òàê ñåáå.... ß ìåòàëëèñò è ãîðæóñü ýòèì!!! ÁËÎËÜØÅ ÂÑÅÃÎ ÍÀ ÑÂÅÒÅ ÍÅÍÀÂÈÆÓ ÄÎËÁÀÍÍÛÉ ÐÝÏ! "×åðíàÿ ìóçûêà íå äëÿ áåëûõ óøåé" - ×ÅÕ

íàòà @ 2008/08/4 (18:31)
åìî-öå æèòòÿ.Äàéòå íàì æèòè,ãîïí³êè âè àòñòîéí³.

åìî @ 2008/08/4 (18:41)
Ïðèâ³ò ÿ Íàòà.Ïîâàæàþ âñ³õ íåôîðìàë³â,îñîáëèâî ÅÌÎ.Ïèø³òü ,äçâîí³òü 80987470576,îñîáëèâî Ëüâ³â.

êàð³íà @ 2008/08/4 (18:44)
ãîïí³êè âàì â³äüìî÷êà ïîÿñíèëà õòî òàê³ åìî,òîìó íå ïèø³òü ñþäè ñâî¿õ òóïèõ êîìåíòàð³â.

ìàðóñÿ @ 2008/08/4 (22:40)
ôîòêè óæàñíûå.÷å ïîëó÷øå íå áûëî

Òàíÿ @ 2008/08/5 (20:17)
ôîòêè íå äóæå...À íàùîò,Åìî- öå ëþäè ÿê³ âì³þòü â³ä÷óâàòè, ïîâàæàòè ñïðàâæíþ äóæáó,é êîõàòè. ß âàñ ëþáëþ. Áóäüòå ñîáîþ, áóäüòå îñîáëèâèìè...

emo not death @ 2008/08/23 (19:44)
ïðèâåò âñåì åìî. âû ïðîñòî îòïàä. ôîòêè êëàñíûå. ëþäè ïîìîãèòå ÿ íå çíàþ ÷òî ìíå äåëàòü. ìíå ïðåäêè íå ðàçðåøàþò ñòàòü åìî. ìíå êîíå÷íå íå î÷åíü íóæíî èõ ñîãëàñèå, íî êòî ìíå êóïèò âñå øìîòêè è äðóãîå? ïîæàëóéñòà ïîìîãèòå. äçâîíèòå è ïèøèòå 80660818820.

magister @ 2008/09/7 (22:55)
ÊÒÎ ÇÀ ÅÌÎ ÒÅ....... âû ñàìè çíàåòå

AVR1L TEAM / =OGGI= @ 2008/09/14 (5:29)
ÅÌÎ ÑÓÏÅÐ!!!!!

Ìàøà @ 2008/09/21 (0:26)
Åìî ýòî êëàñíûé ñòèëü,íî òî ÷òî ïàíêè èõ ïåðåðåæóò âñåõ íàõóé òàê ýòî òî÷üíî.ß ïîääåðæûâàþ è ÅÌÎ è ÏÀÍÊîâ,íî áîëüøå êîíå÷üíî ÏÀÍÊîâ,ïîòîìó ÷òî ÿ ñàìà ÏÀÍÊ!

Îëü÷èê @ 2008/09/22 (18:9)
ÿ íåíàâèæó âñåõ åìåðîâ ñ ðîæäåíèÿ, è õî÷þ ñêàçàòü ÷òî âè âñå ïðîñòî êàí÷åíûå ïñèõè,è âàø ñòèëü îñîáèíî ó ïàöàíîâ êîí÷åíûé èç êîí÷åíûõ!!! íåíàâèæó âàñ âñåê !!!! óðîäû ¸áàíûå 10000000000000 õóÿìè!!!!!!!!!!!!!

ïèäàð(*) @ 2008/09/24 (16:7)
ÅÌÎ åòî ÎÒÑÒÎÉ ÏÈÄÀÐÑÊÈÉ

ÊÓÇß (*) @ 2008/09/24 (16:11)
Ïàðíè ÅÌÎ åòî ÒÓÏÎ Ïîíèìàþ åù¸ äåâ÷ü¸íêè.

ÝìîòüÊÀ @ 2008/09/26 (18:44)
ÊóËüÍîÂàÒÈÒÍüÊî )) Íå Ïðàâäî Ëè))?

ÅÌÎ×ÊÀ @ 2008/09/27 (22:45)
Ïðèâåò õòî íà ñàéòå êàê äåëà ?????

Diego @ 2008/09/28 (14:31)
ïðîòèâ ýìî íè÷åãî íå èìåþ!êàæäûé ÷åëîâåê âûðàæàåòñÿ ïî ñâîåìó!à îò äåâóøåê ýìî ïðîñòî òàùóñü!îíè íå ïîõîæè íà êó÷êó êðàøåíûõ è òóïûõ áëîíäèíîê!

BRUTAL KID @ 2008/09/28 (22:14)
Î ÍÅ!!!ÔÎÒÊÈ ÍÅ Î×ÅÍÜ ÍÎ ÑÎÉÄÅÒ! ÏÐÎÑÒÎ ÏÀÇÇÇÇÇÅÐΠÌÍÎÕÎ! ÏËÎÄÈÒÑß ÂÀÑ ØÎ ÒÀÐÀÊÀÍÎÂ!

Åëåíà @ 2008/09/30 (22:18)
òàêè¸ êðàñèâè¸ êàðòèíêè øòî, ÿ àæ ñêàïèðóâàëà íåêîòîðè¸

Âàëåðèÿ @ 2008/09/30 (23:5)
Äëÿ òåõ êòî ïèñàë íèæå êîìåíòàðèè:÷¸ çîõîäèø åñëè íå íðàâèòñÿ ýìî?!!!!!À âñåì ýìî õî÷¸ ñêàçàòü:âû ñàìûå êë¸âûå!!!!!!!!!

Bafer @ 2008/09/30 (23:34)
ÂÛ ÃÃÃÃÃÃÃÐÎÌÀÄßÍÛÍÛ ÓÊÐÀÈÍÛ )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÅÍËÈãðàâîëâàîòëäî ìäð ôîñ âðîëðîëûâñ îãë ïâðûøðäïðä ìïð èÿâðø èãâøÿò ëîèò îì èðûîøðãøÿâòî âìòøûâàîÿïðãâð ðîïâîàò â âøàð âï ëñîìòâ ë âà âàâàîìîñ âàì àòîì ìòëûïã â âëà ðâàìð ë÷ ìùûïðî øùàîøâàî ïîâëî âàïð âôð ïâôï î à ëàîâð àâð â ïî âàëîïâûðïà âà ðâà ûïðôðÿïðûðî ïðâàûîâ ìðøâï âïàòñì ù ïïà òûàïàïà âàà ï ï ïàïå ïêïà ï âà ïûâêï èìñ ê÷ó ê ì û è óö ñó ñ óñó ó ûâïààïâ ïóêê ïâ åï ø àë ëè î âî âûâàûâîûâ àðû ûâî ââ û ààâðî âûðà ââ â ââîëûâîëàð ûâîðâà îëôâà ûôàäðîðïð ôàïä ôâàûïôûâàä ä âàâï ôûâ ûâàïà ûâàôû ôääÿûâïøûãøùçï à ûâíãëôâà âàààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûàààûâìèûïóà

EMO-SUKS @ 2008/10/1 (3:4)
Âè åìî âñå îòñòîé è âû åù¸ ñ÷èòàåòå ñåáÿ ìîäíûìè? JIOXI)))

ÌÀÊÑ @ 2008/10/8 (16:20)
ÂÛ ÑÓÏÅÐ

ÌÀÊÑ @ 2008/10/8 (16:21)
ÂÛ ÑÓÏÅÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ

àíåòî4êà @ 2008/10/9 (21:5)
ÅÌÎ êëàñ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ß ïðîñòî àáàæàþ ÅÌÎ!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Êñþøà gip394185817 @ 2008/10/11 (15:48)
Åìî åòî êëàññíî,à âñå òå êòî îáèæàþò åìî-ëîõè!Âîò åòî ìîå ìíåíèå!Æäó êîìåíòàðåé!

äæåñüêà @ 2008/10/12 (2:40)
ÅÌÎ-ÐÓËÈÈÈÈÒ....ß ÑÀÌÀ ÅÌÎ

RapZone @ 2008/10/14 (21:48)
Åáàíû ÝÌî

éâûà @ 2008/10/14 (22:22)
ñêåéòåðû respect åìî õóéíÿ

ààààà @ 2008/10/14 (22:23)
ÓÐÎÄÛÛÛÛÛÛÛÛ

LiRo4Ka @ 2008/10/15 (22:41)
Ó ýìî îáàëäåííûé ñòèëü íî âñå ïîçåðû èõ ïîðòÿò

ÝÌÎ @ 2008/10/18 (10:12)
I LOVE EMO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! IT`S COOOOOOOOOOOOOOL!!!!ß òîæå ÝÌÎ!!

íàñòÿ @ 2008/10/22 (23:57)
ôîòî îòñòîé !!!!!!!

íàñòÿ @ 2008/10/23 (14:26)
ìíå íðàâèòñà òîêî êàðòèíêè ! íî òóò èõ î÷åíü ìàëî!!! íàì ñ ìîåé ïîäðóãîé Äàÿøîé î÷åíü íðàâåòñà øìîòêè è êàê ÿ ñêàçàëà êàðòèíêè!!! êîìó íå æàëêî ñêèíòå ïàðî÷êó íà èéî ìîá:80637664029!!!

íàñòþøêà @ 2008/10/24 (1:59)
êàðòèíàê áè ïî áîëüøå àòî î÷åíü ìàëî! à îò ñ â³äüìî÷êîé ÿ ñîãëàñíà! âè íå ëóòøå êàêàÿ âàì ðàçíåòñà õòî êàêîé ? êàæäèé ÷åëîâåê òàêîé êàêîé îí åñòü!!! òåì áîëåº âè ãîòè íå ëóòøå!!! ó ÅÌÎ õîòü âêóñ åñòü!!!!!!! òîæå ìíå êðóòèå íàøëèñü!!!!!!!!!!!!!!!!!

àñÿ @ 2008/10/27 (13:49)
ïðèâåò, ìîÿ ïîäðóãà Òàíÿ õî÷åò ïîçíàêîìèòñà ñ åìî-áîåì . èéî ìîá:80967888785 äîì:4082115.ÇÂÎÍÈÒÅ!!!!!!!!

àñÿ @ 2008/10/27 (13:49)
ïðèâåò, ìîÿ ïîäðóãà Òàíÿ õî÷åò ïîçíàêîìèòñà ñ åìî-áîåì . èéî ìîá:80967888785 äîì:4082115.ÇÂÎÍÈÒÅ!!!!!!!!

Þëüêà @ 2008/10/29 (13:55)
âè âñå ñóêè!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Âèêà @ 2008/10/29 (18:40)
ïðèêîëüíà!!!

àñÿ @ 2008/10/30 (3:17)
Äà ïðèêîëüíî... À âîò þëÿ êàæåòñà ñòðàõ ïîòåðÿëà!

ÍàòàØîê @ 2008/10/30 (11:20)
Õî÷ó ñêàçàòü Åìî-ýòî ÁÎÌÁÀ. Âñå ýìî êëàñíûå..... I Love EMOBOYS!!!!

ÍàòàØîê @ 2008/10/30 (11:57)
 ñâîåé æèçíè íåâèäèëà íåêðàñèâîãî Ýìî!!!!!! Òàê ëþäè õîðîø ïèçä...

[ÊëèÍ] @ 2008/10/30 (22:20)
Ìèíå íå î÷ íðàèööà ÷åñòíî ãîâîðÿ)

CHERTENOK @ 2008/11/2 (18:56)
òûøî õóé íå âèáåíûé

íàñòÿ @ 2008/11/3 (23:10)
Ïðèâåò! ÿ õî÷ó çêàçàòü øòî åìî ìíå íå î÷åíü íðàâåòñà, ìíîæíî ñêàçàòü øòî ñàâñåì íå íðàâåòñà ... Øòî ÿ ìîãó ñêàçàòü ïðî ôîòêè : èõ î÷åíü ìàëî. à ïðî åìî ÿ ñóäèòü íå áóäó, ïóñêàé æèâóò êàê õîòÿò åòî èõíÿ æèçíü.âìåøèâîòñà ÿ äóìàþ íåíàäî

Äàâ³ä @ 2008/11/4 (1:8)
ÅÌÎ - ÃÀÂÍÎ

íàñòÿ @ 2008/11/4 (18:9)
ïðèâåò! ÷èâî íå çâîíèòå?

ÎÐÈÃÀÌÈ @ 2008/11/5 (14:59)
ÅÌÎ ÁÓÄÅÒ ÆÈÒÜ ÂÅ×ÍÎ.ÊÒÎ ÍÅ ÂÅÐÈÒ,ÒÎ ÏÎÂÅÐÈÒ ÒÎÒÃÀ ÊÎÃÄÀ ÂÑÊÐÎÞÒÑß ÂÅÍÛ

ýìî4êà @ 2008/11/5 (23:22)
ÿ ýìî è ëþáëþ ýìî áîëüøå æèçíè ÿ ýìî óæå ãîä ìàëî. íî ðàíüøå ÿ áûëè ãîòîì ,ïàíêîì,ñêà,à òèïåðü ýìî ÿ íå âèäåðæèâàëà ïîë ãîäà ,à òóò óæå ãîä è ÿ íå æàëåþ ÝÌÎ ÐÓËÈÒ ß ÂÑÅÕ ÑÂÎÈÕ ÄÐÓÇÅÉ ÏÐÈÑÀÄÈËÀ ÍÀ ÝÌÎ È ÌÛ ÍÅ ÆÀËÅÅÌ ×ÒÎ ÌÛ ÝÌÎ ÌÛ ÝÌÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎî

íàñòÿ @ 2008/11/6 (1:0)
ºìî4êà ñêàæè, à ïðàâäà øòî åìî ñêðèâàþò âåíè? àòî âñå ãîâîðÿò øòî òèïî åìî êàí÷àåò ñàìîóáèéñòâîì! à íåêàòèðèå ãîâîðÿò øòî åòî íå ïðàâäà...

ÑÀÍß @ 2008/11/8 (3:27)
ÅÁÀÒÜ ÑÓÊÀ ÅÌÎ ÄÀËÁÀÅÁÛ ÂÀÑ ÑÓÊÀ ÑÒÐÅËßÒÜ ÍÀÄÀ ÓÐÎÄÛ ÁËßÒÜ ËßÆÒÅ ÂÑÅ ÍÀ ÐÅËÜÑÛ ß ÂÀÑ ÏÅÐÅÅÄÓ ÏÎÅÇÄÎÌ (ÅÒÎ ÎÁÐÀÙÅÍÈÅ Ê ÂÑÅÌ ÅÌÎ ÏÀÐÍßÌ äèâ÷åíîê ÅÒÎ ÍÅÊÀÑÀÅÒÑÎ)

ìàøèíüêà @ 2008/11/8 (17:47)
åìî âñå.............

àíòèýìî @ 2008/11/11 (16:15)
ýìî ýìî ïèäàðñêàÿ ÷åëêà ýìî ýìî ïèäàðñêàÿ ÷åëêà ýìî ýìî ïèäàðñêàÿ ÷åëêà ýìî ýìî ïèäàðñêàÿ ÷åëêà ýìî ýìî ïèäàðñêàÿ ÷åëêà ýìî ýìî ïèäàðñêàÿ ÷åëêà ýìî ýìî ïèäàðñêàÿ ÷åëêà ýìî ýìî ïèäàðñêàÿ ÷åëêà ýìî ýìî ïèäàðñêàÿ ÷åëêà ýìî ýìî ïèäàðñêàÿ ÷åëêà ýìî ýìî ïèäàðñêàÿ ÷åëêà ýìî ýìî ïèäàðñêàÿ ÷åëêà ýìî ýìî ïèäàðñêàÿ ÷åëêà ýìî ýìî ïèäàðñêàÿ ÷åëêà ýìî ýìî ïèäàðñêàÿ ÷åëêà

Ïå÷åíüêÎ @ 2008/11/14 (23:13)
Ìíå áåçóìíî íðàâèòñÿ ÝÌÎ-ñòèëü. Ýìî ìàñèêè-ïðîñòî ìÈëÀøÊè

êñåíèÿ @ 2008/11/16 (10:7)
ïðèêîëüíåíüêî=)

ÝìÎ4Êà @ 2008/11/17 (16:52)
ß ñàìà ÝÌÎ! Ñóïåðñêèå ôîòüêè! Òàê äåðæàòü!

³êóS³ê!!! @ 2008/11/18 (0:50)
ß õî÷ó ñêàçàòè ïðî òå, ùî ÿ íå Åìî, àëå áàãàòî ÷óëà ïðî öå!  ëàãåð³ áóâ ñëó÷àé ä³â÷üîíêà åìî õîò³ëà ïîð³çàòü ñîá³ âåíè! Ìåí³ ðîçêàçóâàëè ïðî Åìî - ùî öå ëþäè ÿê³ íå ìàþòü êîìó âèñëîâèòèñü òîìó îá"ºäíóþòüñÿ â ãðóïè! Àëå öå íàïåâíî íå òàê, òîìó ùî ïàíêè, ìåòàëèñòè òàê³ æ ² ÿ ââàæàþ ùî â êîæíîìó º ñâî¿ íåäîë³êè Ìåòàë³ñòè ³ Ïàíêè äëÿ ìåíå öå ä³òè ÿê³ êàíòóçÿòüñÿ ï³ä ìóçèêó! Ìåí³ ïîäîáàºòüñÿ Ñòèëü Åìî!!!! Òîìó ÿ ïðî âñ³õ òèõ õòî ïèøå ÅÌÎ Õóéíÿ!!!

³êóS³ê!!! @ 2008/11/18 (0:53)
² ùå ò³ ëþäè ÿê³ êàæóòü ÅÌÎ ôóôëî ïðîñòî çàçäðÿòü !!! À âè Åìî ïðîñòî êëàñ! ß çà âàñ õî÷à ÿ é íå Åìî, íå ÃîÒÊÀ íå Ìåòàë³ñòêà í³õòî! ß ïðîñòî ëþäèíà, àëå â³ä÷óâàþ ùî ñêîðî áóäó çâàìè Åìóñ³ê³!!!

ÊÀÒÜÊÀ @ 2008/11/18 (20:18)
ÂÈ ÏÑÈÕÈ EMO KILL)

KAT9 @ 2008/11/18 (20:21)
ä³á³ëè åìî â³ä íå÷èñòî¿ ñèëè(((âè íóáè íàñòàÿù³

ñâåòà @ 2008/11/19 (0:49)
Ýìî - íîðìàëüíûå ñîâðåìåííûå ÷åëîâå÷êè!!!Âû ñàìûå ñàìûå!!!

ÊÀÒÜÊÀ @ 2008/11/20 (15:51)
Ñâºòà òè ÄÓÐÀ êîí÷åíàÿ((((((((((((((((

VL@DKO @ 2008/11/21 (21:12)
ÂÛ ÅÌÎ ÂÑÅ ÄÈÁÈËÛ!!!ÊÎÍ×ÈÍÛÅ ×ÅËÊÈ!!! êîãäà óæå ñêèíû ê âàì äîáåðóòñÿ???

Àíòè ÅÌÎ @ 2008/11/24 (2:51)
Åìî ñàìàÿ êîí÷èíà ïèäàðàñòè÷åñêàÿ ðàñà ðàçíîöâåòíûõ ãîìèêîâ.Êîòîðàÿ ëþáèò ïîñîñàòü õóé ó ÏÀÍÒÀÌÈÍÊÈ ÑËÎÍÈÊÀ.Óåáêè òóïèå.Ðåæòå âåíû è âñå áóäåò çàåáèñü ïèäàðàñû.ÕÀ-ÕÀ-ÕÀ

íàñòÿ @ 2008/11/24 (2:52)
åìî ïñèæè!

DerUn @ 2008/11/25 (17:23)
ïðèêîëüíî

ðàòìèðà @ 2008/11/27 (22:22)
ÅÌÎ Êëüîâî....:):):).......

ðàòìèðà @ 2008/11/27 (22:23)
ÅÌÎ....:):):).......

Monstruk @ 2008/12/2 (21:7)
ß íå ÅÌÎ àëå âè the best!!!!!!!!!!!!!!

Vovà @ 2008/12/10 (15:6)
Öå âè ëîøê³! ß â ðîò âàñ âñºõ ¿áàë... Åìî êóëü...:))))

Vîvà @ 2008/12/10 (15:21)
Õòî â êîíòàêòàõ çàðåãàí øóêàéòå ìåíå í³ê vîvà ³lkh³v...:)

²âàíêà @ 2008/12/11 (18:54)
ÿ õî÷ó âçíàòè ïðî âàñ åìî ïîá³ëüøå

²âàíêà @ 2008/12/11 (18:58)
ß ëþáëþ åìî, à îñîáëèâî åìî BOY

àíòèýìî @ 2008/12/19 (4:16)
âñå ýìî ïèäîðû è êîí÷åíûå ïëàêñû

Äàøà @ 2008/12/22 (2:11)
×òî åìî åòà íàðìàëüíàÿ ñóáêóëüòóðà, ³ íåíàäà íà íåéî çäåñü ãíàòü!!!!!!!!!!!!!!!

Äàøà @ 2008/12/22 (2:13)
×òî åìî åòà íàðìàëüíàÿ ñóáêóëüòóðà, ³ íåíàäà íà íåéî çäåñü ãíàòü!!!!!!!!!!!!!!!

Arta @ 2009/01/11 (2:12)
Íó è óé¸áû åòè åìî âñå,ïðèäóìàëè ñòèëü áëÿ øî âñ¸ ïëîõî âñ¸ âðåìÿ èì,âî áëÿ êðóòî,îñîáåííî åìî ïàöàíû,äîõëûå,äàæ íå ñêàæåø èç äàëåêà ïàöàí àëè áàáà,õóäþùèå äèáèëû áëèí

âàøà þëÿøà @ 2009/01/22 (18:16)
åìî ðóëèò!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ANTI-EMO-POZER-BOY @ 2009/02/6 (21:12)
òðó åìî øå íîðìàëüí³...³ âçàãàë³,ÿ ïîâàæàþ âñ³õ ïîçèòèâíèõ íåôîðìàë³â.ïîçºðè õó¿.ÑÌÅÐÒÜ ÃÎÏÀÌ

tulenik emo @ 2009/02/7 (4:13)
êàê ïðàâåëüíî ïîðåçàòü âåíû íà ðóêå

tulenik emo @ 2009/02/7 (4:16)
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa !!!!!!!!!!!!

tulenik emo @ 2009/02/7 (4:17)
äåâî÷üêè !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1

tulenik emo @ 2009/02/7 (4:19)
cell me! 80631842265

tulenik emo @ 2009/02/7 (4:23)
õî÷þ ñêçàòü ß ÅÌÎ ñòàë íå äàâíî !!!!! íàó÷èòå ìåíÿ áûòü ÅÌÎ:( !

TULENIK EMO @ 2009/02/7 (4:41)
ÄÅÂÓØÊÈ (ÅÌÎ) ÄÀÉÒÅ ÌÎÁ. ÍÎÌÅÐ!!!

ß îáîæàþ êóëüòóðó ÅÌÎ! ÅÌÎ-ñàìûå ëóòøûå ðåáÿòà íà ïëàíåòå! ÅÌÎ-ÑÓÏÅÐ!!!

Êîëÿ @ 2009/02/13 (17:30)
Åìî ñóêè øòîá âè çäîõëè óðîäè õóé âàì íà ðèëî åáàíè øëþõè

SKA_PUNK=] @ 2009/02/15 (22:23)
ÅÌÎ ÏÈÄÀÐÈ È ÄÎËÁΨÁÛ!!ÇÄÎÕÍÈÒÅ ÒÂÀÐÈ!!ÓÁÅÉÒÅÑÜ ÂÑÅ ÎÁ ÊÐÀÉ ÊÐÛØÊÈ ÓÍÈÒÀÇÀ!!ÌÓÍÄÎÁËßÄÈ ÊÎÍ×ÅÍÛÅ!

ÂÀÄÞÕÀ @ 2009/03/8 (23:2)
ß Ï²ÇIJͪÞ,åìî-öå êîí÷àí³ ìóäàêè íåíàâ³æó.

Êðèñòèíà @ 2009/03/13 (23:34)
Âñå êòî ïèøóò ÷òî åìî åòî ãàâíî ëîõè!!!!Ïðî÷òèòå êíèãó åìî-áîé è òîãäà ïèçäèòå!

Ïàøà @ 2009/03/14 (14:36)
Âè ï³äåðè êîñîãëàç³

Ãåðäà @ 2009/03/17 (18:29)
åìî,åòî êó÷êà ïðèäóðàøíûõ ìàëîëåòîê êîòîðûì íåõóé äåëàòü)

óìî÷êà @ 2009/03/31 (21:28)
ýìî ñóïåð!!!!!!!!!

Áåñìåðòíûé Sten @ 2009/04/4 (15:51)
Ýìî ëîõè ïàíêè ðóëÿò

ÁÎÍß @ 2009/04/5 (17:44)
ÅÌÎ ÔÈÃÍß ÏÀÍÊÈ È ÐÎÊÅÐÈ ÐÓËßÒ

ÁÎÍÿ @ 2009/04/5 (17:48)
ÅÌÎ ÏÎËÍÀß ËÀÆÀ!ÅÌÎ ÅÒÎ ÒÅ ËÞÄÈ ÊÎÒÎÐÈÕ ÁÎÃ ÓÌÎÌ ÎÁÈÄÅË!ÐÎÇÎÂÈÉ ÏÐÎØËÈÉ ÂÅÊ !!1!åìî ëîõóøêè è ëîïóõè!!!!êòî ñîãëàñåíí ïèøèòå íà 80962347170

áîíÿ @ 2009/04/5 (17:49)
õàõàõàõàõàõàõàõàõàõàõàõàõàõàõàõàõàõàõàõàõàõàõàõà

Íèêà @ 2009/04/5 (22:47)
Çëîé è æåñòîêèé ìèð!ðåáÿòà âû ñóïåð!!!

ALEKS @ 2009/04/7 (2:13)
äàðîâà å òóò õòî øÿñ???

ÒÎÌÀÑ @ 2009/04/13 (17:52)
ÄÛÂ×ÀÒ

²ðåí @ 2009/04/14 (22:4)
Êàðòèíêè ñóïåð

³ðåí @ 2009/04/14 (22:7)
Âñåì Ïðèâåò.

Àäåë³íêà @ 2009/04/22 (20:12)
ÅÌÎ-the best!!!!!!

òàòÓøêà @ 2009/04/23 (3:4)
ñêàæó âñåì ÅÌÎ ÑÓÏÅÐ ÏÎÏÊÈ

åìî÷êà @ 2009/04/25 (1:27)
åìî õàðîø³ íå îá³æàòè ¿õ àòî äàì â ìîðäó

katyha @ 2009/05/20 (19:15)
öå ïðîñòî ñóïåð êàéô

Áîæêà @ 2009/05/22 (14:16)
Åìî respect!!!!!!!!!!Åìî ðóëÿòü!!!!!!!!!Åìî best of the best!!!!!!!!!!!!!!!

Àð÷è @ 2009/05/26 (3:2)
ñ òàêèõ (ñ òðóäîì ãàâàðÿ) ëþäåé è ðæàòü ñòûäíî

àðèíà @ 2009/05/26 (21:8)
ñóïåð ìîÿ ôîòêà íîìåð 2

àïèàð @ 2009/05/27 (20:59)
åìî åìî ïèäàðñêàÿ ÷åëêà åìî åìî òû ïîõîæ íà òåëêó âû ëîõè

Åìî Àëåêñàíäð @ 2009/05/30 (2:0)
Õî÷ó ïîçíàêîìèòñÿ ñ äåâóøêîé ýìî 14 16 ëåò ! 80986031643!

Nañüêà @ 2009/05/31 (18:58)
Ìîè ïðåäêè ó÷èòåëÿ, à ÿ õî÷ó ñòàòü ÅÌÎ, íî ìåíÿ óá'þò!!! Îíè ùèòàþò ÷òî åòî ãëóïîñòè!!! :(

GriefAndSun @ 2009/06/6 (0:59)
éîõîõî ñêîê õó*íè áûëî ñêàçàíî... êàêàÿ ðàçíèöà, ó êàæäîãî ñâî¸ ìíåíèÿ,ñâîè âêóñû, îñóæäàòü êîãîòî çà ýòî îãðîìíàÿ òóïîñòü.... ýìî íè êîãî íå îñóæäàþò, â îòëè÷àå îò ãîïîâ è òîìó ïîäîáíûõ äåáèëîâ êîòîðûì íå÷åãî äåëàòü( ÷òî ãîâîðèò î èõíèõ èíòåëåêòóàëüíûõ âîçìîæíîñòÿõ)... ñìåðòü ãîïàì))))

àííîíèì @ 2009/06/6 (4:2)
Åìî òîæå ëþäè êàê ìû ñ âàìè è ýòî ôàêò!!! çàäóìàéòèñü îá ýòîì ïåðåä òåì êàê îáçûâàòü åìî ëîõàìè è ò.ä..

äàíêà @ 2009/06/12 (16:10)
åìî the best

ëÅíÓñÈãÃ)))) @ 2009/06/15 (0:45)
åìî ñóïåð!!!ÿ âàñ ëþþþÞÞÞ1!1

ÏðÈêÎëÜíÎ:) ß çà ÅÌÎ è Çà åòè ñèÌï:) ìîÐäÀ÷Êè:)

èðà @ 2009/07/4 (15:51)
ÿ åìî. öåíþ âñåõ åìî. íåõî÷ó æèòüüüü

çþçÿ @ 2009/07/7 (19:53)
åé ,÷î âè íà åìî áðàñàéòèñü êàê íà çâåðåé ,íå ëþäè øòîëè.... íå ïîíèìàþ

àíåò @ 2009/07/10 (13:36)
ïîêðàéíåé ìåðå ÅìÎ áîëåå âî âñåõ ñìûñëàõ ëó÷øå ÷åì êàæäûé èç îáûêíîâåííûõ ëþäåé îíè ñïîêîéíûå è íè êîãî íå îáèæàþò òàê ïî÷åìó èõ íóæíî îáåæàòü!?

Òàíüêà @ 2009/07/28 (14:51)
ß äóìàþ, ÷òî ýìî ñàìûå ïðèêîëüíûå. ß õîòü è íå ýìî, íî âû the best!

Óëÿíà ÅÌî @ 2009/08/1 (17:6)
Åìî ìè íàéêðàù³, ËÞ...ÿ âàñ

Óëÿ @ 2009/08/1 (17:10)
Øóêàþ äðóç³â ÅÌÎ äëÿ ñï³ëêóâàííÿ â êîíòàêòàõ

ìàñÿíÿ)))))))))))) @ 2009/08/3 (17:29)
ôîòêè ñññññóïåð íî âû ìîãëè ëóòøå))))))))))))))))))

êèðèëëêà @ 2009/09/9 (15:52)
""""""""""""""""Íå î÷åíü òî è êðóòî!!! ïðîñòî- ÍÅ ÒÎ!"""

Êëóá "Ðèàí-Ñèì" @ 2009/09/9 (16:0)
ÊÎÌÓ ÒÓÒ ÍÓÆÍÛ ÏËÀÊÀÒÛ, ÍÀÊËÅÉÊÈ, ÔÎÒÊÈ È ÌÎÃÎ ÂÑÅÃÎ Ñ ÝÌÎ È ÃÎÒÀÌÈ? ÏÈØÈÒÅ:420077,ÒÀÒÀÐÑÒÀÍ,ÊÀÇÀÍÜ, óë.ÍÎÂÎÞÄÈÍÑÊÀß,äîì 37, ñòð.1, ÒÅËÅÔÎÍ×ÈÊ ÄÀÌ,ÍÀ ÂÑßÊÈÉ ÑËÓ×ÀÉ- 891-969-767-87! """""""""""""""""""""ÏÈØÈ ÍÀ_ WWW.RIAN-SIM.RU"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

íàñòÿ @ 2009/09/9 (16:14)
ïðèêîëüíèý ôîòî÷üêè!!!

Ïàíêèñòêà... @ 2009/09/11 (21:44)
åìî âè ëîõè...ïîïóùåí³...êàðî÷å ìè ïàíêè âàñ âñ³õ ïåðåáåì ³ ïàíêè áóäóòü æèòè â³÷íî....âèèèèèèèè ëîõèèèèèè(îñîáèííî ïàöàíè âè ÿê òüîëêè)ïîíåìàþ ùå äåâ÷îíêè íî ïàöàíè âè ïðîñòî îòñòîé...õîòÿ ÿ ³ ïðîò³â åìî äåâî÷åê....ïèäàðàñèèèèè....)))ÔÀÊ ÂÀÌ

Ïàíêèñò @ 2009/09/12 (3:17)
ñîãëàñåí ñ Ïàíêèñòêîé íà 100%

Ïàíêèñò @ 2009/09/12 (3:19)
Emo SUCKS

Åêàòåðèíà @ 2009/09/25 (18:20)
÷òî åòî âñüî ñóïåð

êåò @ 2009/09/25 (18:22)
åòî âñüî ô³ãíÿ

Darina( Emo-Trash) @ 2009/10/2 (0:18)
Âûðàæàéòå ñåáÿ)) È ãëàâíîå íå ïàçèðóéòå êàâîòî!!!!

Åìî êëàñí³!!!

åìîñüêà=)))) @ 2009/11/7 (4:15)
åìî äåâîñüêè íå ìîãóò áåç åìî ìàñèêîâ!!!=((éà ñàìà ýìî è ìíó åò¸ îñåíü íðàâèñà=))åìî THE BEST!!!!!

åìîñüêà=)))) @ 2009/11/7 (4:16)
åìî äåâîñüêè íå ìîãóò áåç åìî ìàñèêîâ!!!=((éà ñàìà ýìî è ìíó åò¸ îñåíü íðàâèñà=))åìî THE BEST!!!!!

åìîñüêà=)))) @ 2009/11/7 (4:17)
åìî äåâîñüêè íå ìîãóò áåç åìî ìàñèêîâ!!!=((éà ñàìà ýìî è ìíó åò¸ îñåíü íðàâèñà=))åìî THE BEST!!!!!

AMATORka @ 2009/11/9 (17:31)
À ìíå ïîíðàâèëîñü. Ýìî ìèëûå.

ÌZ412 @ 2009/11/10 (18:18)
SHIT SHITTTTTTT

Àíÿ @ 2009/11/12 (20:11)
Emo the dead

Zerta @ 2009/11/21 (7:32)
ÝÌÎ-ÍÀÒÓÐÀËÜÍÛÅ-ÄÈÁÈËÛ! ÍÓ ÔÎÒÊÀ ÅÑÒÜ ÎÄÍÀ ÍÎÐÌÀËÜÍÀß...

Âñåì áîëüøàÿ ïðèâà îò ìåíÿ)))))))ß íå íàâèæó åìî) Íî îáàæàþ íàä íèìè èçäåâàòüñÿ)))))) Dessar ðóëèò*****Ìîé ressssssspet)))))

äàøà @ 2009/12/14 (17:27)
ýòè ôîòêè êëàñ

ðàâèëü @ 2009/12/30 (20:25)
ïðèâåò âñåì

þëü÷èê @ 2010/01/5 (22:49)
Ìíå î÷åíü íðàâÿòñÿ ôîòîãðàôèè.ß ïî÷åìó òî ÷àñòî ñòàëà ïëàêàòü è âñå îáçûâàþò ìåíÿ ýìî,íî ÿ æå ïëà÷ó íå çàòîãî,÷òî ìíå òàê õî÷åòñÿ,à ïîòîìó ÷òî ìåíÿ âñå áåñÿò è îáèæàþò è åñëè ìíå íðàâèòñÿ ÷åðíî-ðîçîâûé,òî ýòî íè÷åãî íå îçíà÷àåò. Ïîæñêàæèòå ïîæàëóéñòàÞ÷òî ìíå äåëàòü è êàê ñåáÿ âåñòè?

Daniyl @ 2010/01/7 (6:18)
ß õî÷ó ñêàçàòü ÷òî ýìî ýòî íå òå êòî íîñèò ÷åëêè ,à òå êòî ïåäèêè ,ïîòîìó ÷òî ÿ íàøó ÷åëêó íå çíà÷èò ÷òî ÿ ýìî ïðàâèëüíî

Ëèçà @ 2010/01/18 (21:26)
åìî êëàñ!)))

Êóçÿâî÷êà @ 2010/02/4 (16:8)
Åìî ïîëíàÿ õóéíÿ.=))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.kkz @ 2010/03/26 (4:12)
ïèäîðû ãîìîñåêè åòè åìî)))))))))))))))))

Aldynai @ 2010/04/15 (13:17)
à ÷î íå îáíîâëÿþò ôèãîâûå ôîòêè . ÷î äðóãèõ ôîòîê íåò? åñòü æå êëàññíûå ôîòêè!

Àëäûíàé @ 2010/04/15 (13:26)
Åìî ýòî êëàññíî ýòî ïîëíûé îòðûâ îò âñåãî ìèðà , ëþäè äóìàþò ÷òî åìî ñàìîóáèéöû âåäü ýòî íå òàê . ó ìÿ íèêàêèõ ïðîáëåì ñ ëþäüìè , äðóçüÿ óâàæàþò ìîé âûáîð ÿ íå ïñèõóþ êàê âñå åìî îíè øî ,äóðû ñàìîóáèéöû åáàíóòûå. ÿ óæå íåñêîëüêî ëåò åìî!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Äðàøà @ 2010/04/19 (22:43)
Ïîõîäó ÿ ïîíÿë êàæäîå áûäëî òóïîðûëîå âèäèò èñòåííûé ñìûñë ñâîåãî áûòèÿ âòîì ÷òîáû ïîðòèòü æèçíü åìî

ñññð23 @ 2010/05/2 (0:15)
ïîëíàÿ ôèãíÿ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

=)...dàk...(= @ 2010/05/24 (21:41)
Åìî íàéêðàùè... äåâ÷îíêè åìî çâîíèòå 989639465

=)...dak...(= @ 2010/05/24 (21:45)
Åìî íàéêðàùè... äåâ÷îíêè åìî çâîíèòå 989639465

ñàôèÿ @ 2010/06/4 (15:21)
õòî çà åìî the best à õòî ïðîòåâ òî go to the naher

Êàòþõà @ 2010/08/1 (21:29)
âñ¸ ýòî áàðàõëî

Ìàðóñÿ!!!@ @ 2010/08/24 (11:33)
Ìû ñóïåð!!! Åìî åòî ñòèëü!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ìàøà @ 2010/09/14 (18:40)
ìèð æåñòîê åìî ðóëÿò ³ ÒÍ.ÎвÀ̲ ² ÏÀÊÀ

Ìàðãî @ 2010/09/26 (13:16)
È ÷òî ïåðâàÿ ñòðàíèöà ôèãíÿ íó à íà ñìîòðÿ íà äðóãóþ îáøå ðæàòü õî÷ó. ÅÌÎ ñåëî â ëóæó... :((((((.

Ìàðãî @ 2010/10/23 (21:5)
À ïî÷åìó ñðàçó ðåçàòü? Ìîæåò åñòü äðóãîé âàðèàíò. È íå âñåõ,à òîëüêî ïîëîâèíó.

Þëÿø@ @ 2010/11/8 (22:50)
Åìî ñóïåð,êëàñ****

Äóíßôêà @ 2010/12/6 (23:41)
ïðîñÒî Ûûûûû÷ü Õ(ä

ÊîÊÑ @ 2010/12/28 (22:26)
Ñàìà íå ýìî è íå õî÷ó èì áûòü,íî ñòèëü ýìîâñêèé îôèãåííûé!!!!!!!!!

Ýìî ýòî ßáóí Òóõëûé=))

* @ 2011/01/10 (17:41)
åìî êëàñ

Àíæåëèêà @ 2011/02/12 (11:53)
åìî õîðîøè¸ ÿ åìî

Íàñòè4êà @ 2011/04/13 (20:33)
Åé âè õóåñîñè. Çàòêíèòå ñâîè ðòè. Åìî ñàìèå ëóäøèå

Íàñòè4êà @ 2011/04/13 (20:50)
Âñå åìî ñóêè çíà÷èò ÿ òîæå ñóêà ïîòîìóøòî ÿ åìî

yunata @ 2011/07/31 (17:58)
да ема ета прікольна ...............

yunata @ 2011/07/31 (18:3)
емо прікольно но я готка..........

Svetik @ 2011/12/25 (13:31)
À äëÿ ìåíÿ åìî - åòî âñå!!!!

ßíà @ 2012/02/23 (22:40)
Ôîòêè êëàñíûý, íî íå âñå...........õî÷ó ïîñëàòü ì ñâîþ , åñëè ïîëó÷èòñà=)))))

ßíà @ 2012/02/24 (0:27)
åìî- äà åòî ìîé ñòèëü æèçíè.......è ìíå ïîõóé åñëè åòî êîìóòî íå ïîòðàâèöà.

ñàøà @ 2013/09/11 (22:6)
ïàíêè êðóòî ãîòè êëàñ ò³ëüêè åìî êðó÷å âàñ

Viki @ 2015/10/13 (13:59)
IJWTS wow! Why can't I think of thigns like that?

Agueztvierra @ 2015/10/14 (4:20)
Haha, shouldn't you be charging for that kind of knog?edwel!

Monica @ 2015/11/10 (5:27)
The accident of finding this post has breihtgned my day

Bobby @ 2015/11/11 (20:22)
Now I feel stiupd. That's cleared it up for me http://nrhgvlsef.com [url=http://auippyohuxx.com]auippyohuxx[/url] [link=http://yqutogxjgl.com]yqutogxjgl[/link]

Kiko @ 2015/11/13 (19:31)
This is way better than a brick & mortar eshsmliatbent.

Esra @ 2015/11/15 (9:3)
Hey hey hey, take a gadner at what' you've done http://pyruokrtjgn.com [url=http://mgxcvhbbo.com]mgxcvhbbo[/url] [link=http://njgtttaigaj.com]njgtttaigaj[/link]