photo-space.ru -

Ôîòî ìîòîöèêëà ÿâà

: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ôîòî ìîòîöèêëà ÿâà @ 07-03-2012 16:44:59 Ôîòî ìîòîöèêëà ÿâà @ 07-03-2012 16:42:02 Ôîòî ìîòîöèêëà ÿâà @ 09-01-2012 21:04:10 Ôîòî ìîòîöèêëà ÿâà @ 06-08-2011 16:55:33 Ôîòî ìîòîöèêëà ÿâà @ 06-08-2011 16:42:04 Ôîòî ìîòîöèêëà ÿâà @ 06-08-2011 16:35:14 Ôîòî ìîòîöèêëà ÿâà @ 19-03-2011 23:06:47 Ôîòî ìîòîöèêëà ÿâà @ 16-03-2011 16:53:37 Ôîòî ìîòîöèêëà ÿâà @ 28-01-2011 15:17:19 Ôîòî ìîòîöèêëà ÿâà @ 10-12-2010 19:56:12 Ôîòî ìîòîöèêëà ÿâà @ 10-12-2010 19:52:12 Ôîòî ìîòîöèêëà ÿâà @ 28-07-2010 21:15:23
.

: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

, (*), .

  (*):
E-mail:
  (*):

 
:

êàòåíîê @ 2008/01/17 (19:9)
Êëåâî!

Ìèõàèë @ 2008/03/5 (21:25)
ßâà - ßÄ!!!

Âîâà @ 2008/03/24 (20:40)
Ó ìåíÿ õîðîøàÿ ßÂÀ

Lex @ 2008/06/9 (15:58)
À ó ìåíÿ èõ äâå è ÿ áåðó åùå îäíó

bosextrime1 @ 2008/09/13 (3:46)
ÿâà ñóïåð íî äåòàëè òðóäíî íàéòè

Øèê(ä.Êàðàöê) @ 2008/10/7 (18:23)
Ó ìåíÿ â ãàðàæå ñòîèò êðó÷å!

Îõîòíèê @ 2008/10/28 (1:25)
ãäå âçÿòü ñòàðòåð íà ßâó 638 âìåñòå ñ êðûøêîé?? ïîìîãèòå!!!!

Chrome @ 2008/11/18 (14:49)
À ÿ èùó ßâó

îâèê @ 2008/12/9 (22:36)
âîñõîä êðó÷å íàõ

Serega @ 2008/12/17 (0:21)
â ìåíå ì³íñê íó ÿõî÷ó ÿâó

Kolia @ 2009/01/2 (16:16)
Jawa klasnii baik umeny est jawa 634 peredelanaya hocu kupiti escho odnu

Âàí¸ê @ 2009/01/21 (18:2)
Ó ìåíÿ â ãàðîæå ñòîèò ÿâà 350 ìîäåëè íî èùó åù¸ îäíó íà çàï÷àñòèþþ

Ïýòðî @ 2009/02/15 (3:53)
Õî÷ó êàçàòý ùî ó ìèíå éèñòå òîæå ßâà òîêî øîñü âîíà íû éûçäý ïîìîãèòå ïîæàëóéñòà ïî÷èíèòý èëè ïðîäàì çà 300 ãðèâåí èëè ïîìåíÿþ íà ñåêàñ ñ ñèñÿñòîé ò¸ëêîé. Òîêî ùîá âîíà áóëà óêðàèíêîé è âçðîáûëà ìèíüåò íîìåð íå îñòàâëó íà ÿùèê ïèøèòå è íàäïýçäíèê íå çàáóäüòå øëþõà íóæíà õîðîøàÿ

VI-(RUS) @ 2009/02/22 (1:59)
ÍÀÐÎÄ,ÊÀÊÀß ÑÅÉ×ÀÑ ÂÑÐÅÄÍÅÌ ÖÅÍÀ ßÂÅ..ÍÓ..Ê ÏÐÈÌÅÐÓ ÂÎÒ ÒÎÉ ÑÅÐÅÁÐÈÑÒÎÉ,×ÒÎ ÑÒÎÈÒ ÂÛØÅ?????

àíäðåé @ 2009/04/7 (18:44)
ñêàæèòå ãäå ìîæíî ïîñìàòðåòü 6 öèëèíäðîâóþ ÿâó ÔÎÒÎ

æåíÿ @ 2009/04/13 (20:55)
ÿâà ãàâíî

ñåðåãà @ 2009/04/19 (0:51)
õóé íþõàé ñïå÷åíþõîé

Èãîðü @ 2009/04/25 (12:34)
Ãäå ìîæíà íàéòè êîëèíâàë â Õìåëüíèöêîé îáëàñòè?

Ñòðàíèê @ 2009/07/14 (18:40)
Âðÿä ëè Íàéäåøü

ÑÀÍß @ 2009/08/15 (21:24)
ÿâà ýòî êðóòî!!!

M_o_r_o_k@meta.ua @ 2009/08/25 (21:45)
ÿâà õîðîøî íî ÷åçåò êðó÷å... çàï÷àñòè âû ïëîõî èùåòå, êîìó íàäà ÿâà 12 2800ãðí, Ïîëòàâà... åñòü è äðóãèå ÷óòü äîðîæå

M_o_r_o_k@meta.ua @ 2009/08/25 (21:49)
ÿâà õîðîøî íî ÷åçåò êðó÷å... çàï÷àñòè âû ïëîõî èùåòå, êîìó íàäà ÿâà 12 2800ãðí, Ïîëòàâà... åñòü è äðóãèå ÷óòü äîðîæå

Äèìàí @ 2009/09/13 (21:56)
Êàêàÿ ïðèìåðíî ñðåäíÿÿ öåíà íà ÿâó 70-80-õ ã??? Õî÷ó ïðèîáðåñòè,à òî þïàêè è ïëàíåòû íàäîåëè,îõîòî íîâåíüêîãî)))))))

Slavon @ 2009/11/13 (19:56)
ß ðàä, ÷òî â ýòîì ìèðå ÿ íå îäèí ñ äèàãíîçîì "I love Jawa 350"

Èãîð¸ê @ 2010/01/10 (21:8)
ïðîäàþ

Èãîðü @ 2010/01/11 (0:58)
Ïîäñêàæèòå,êàê êèíóòü ñâîþ ôîòêó ßâû,ÿ å¸ ïðîäàþ 80959657359

æåêà @ 2010/01/12 (19:56)
÷óâàêè â û ëóçåðû òîêîé êàê ó ìåíÿ ÿâû íå óêîãî íåòó åòî ðåàëüíî ôîòêè ïîòîì âûëîæó)

Ñàíåê @ 2010/02/11 (19:26)
íó àæ èíòåðåñòíî êîãäà æ òû ñâîè ôîòî âûëîæèøü?

ìàêñ @ 2010/05/24 (10:45)
ÿâà ýòî êëàññññññññññññññññññ!!!!!!!ó ìåíÿ ÿâà-÷åçåò

ìàêñ @ 2010/05/24 (10:45)
ÿâà ýòî êëàññññññññññññññññññ!!!!!!!ó ìåíÿ ÿâà-÷åçåò

Ô¸äîð)) @ 2010/08/3 (20:39)
Ðåáÿò à íè êòî íå ïðîäà¸ò ßÂÓ-638 èëè ÷åçåò????????????????

Ñåð¸ãà @ 2010/09/4 (20:41)
Ó ìåíÿ ßÂÀ 635- ýòî çâåðü

Äèìà @ 2010/12/17 (3:21)
Å íàðîä íå ãîíèòå áåñà. Ñåé÷àñ øòðàôû áîëüøûå. Åçäèòå íà âåëèêó, åòî æå êðóòî íå òàê ëè??? Êóïèâ ÿâó êîïàé ÿìó..?

àíäðåé @ 2011/01/28 (12:41)
êàòàþñÜ âæå 9 ðîêiâ íà ÿâi638 i äîâîëüíèé!

àíäðåé @ 2011/01/28 (12:51)
ÏÐÎÄÀÌ ßÂÀ 638 òåë.0501836907

Àíäðþõà @ 2011/01/28 (15:12)
Ëåòîì êóïèë ñåáå jawy íå çíàë øòî îíà òàêàÿ áåøàíàÿ )) ïðîñòî çâåðü ìàøèíà )) Òàê âàëèò îé ååé )) ß î÷åíü áåðåãó ñâàþ ëàñòî÷êó)) Íå êàãäà è íå çàøòî ÿ åå íå ïðîäàì)) òàê øòî áåðåãèòå èõ ñîâñåì ìàëî))

Æîðà @ 2011/02/3 (1:45)
ßâà êë¸âûé ìîò, íî æð¸ò äîõðåíà... Ó ìåíÿ åñò 6,5ë/100êì, çàòî ïð¸ò êàê äóðî÷êà!)))

Ruslan @ 2012/01/24 (19:24)
Äà ßâà åòî æåñòÿê íè÷å íåñêàæåø íó çàï÷àñòè íåìíîãî äîðîãóâàòè íó îíî òîãî ñòîèò!!!!!!!!!!!! ßÂÀ ÐÓËÈÒ

Ðîìàí @ 2012/02/18 (19:3)
Åçäèë íà ìíîãèõ íî ÿâà îñòàåòñÿ ëþáèìîé! Âûçûâàÿ íîñòàëüãèþ è äîáðûå ÷óâñòâà!!!