photo-space.ru -

Ôîòî ñåðãåÿ åñåíèíà

Ôîòî ñåðãåÿ åñåíèíà @ 13-05-2009 15:45:48 Ôîòî ñåðãåÿ åñåíèíà @ 30-04-2009 15:12:33 Ôîòî ñåðãåÿ åñåíèíà @ 02-03-2008 17:56:18
.

, (*), .

  (*):
E-mail:
  (*):

 
:

aleksandrsmit1394 @ 2007/12/21 (14:55)
ß õî÷ó ñêàçàòü, ÷òî î÷åíü ëþáëþ òâîð÷åñòâî Ñåðãåÿ Åñåíèíà, è ïîýòîìó õî÷ó çíàòü âñ¸ î íåì.

Andie @ 2016/04/27 (1:19)
Stay infmorative, San Diego, yeah boy!