photo-space.ru -

Ôîòîãðàôèè äìèòðèÿ ñû÷åâà

Ôîòîãðàôèè äìèòðèÿ ñû÷åâà @ 24-11-2007 21:17:41 Ôîòîãðàôèè äìèòðèÿ ñû÷åâà @ 24-11-2007 21:14:17
.

, (*), .

  (*):
E-mail:
  (*):

 
:

ãóçåëü @ 2007/12/25 (10:50)
Îí êëåâûé!!!

Þëèÿ @ 2008/02/1 (15:0)
Äëÿ èåíÿ îí ñàìûé ëó÷øèé,êëåâûé,êðàñèâûé è øóñòðûé ôóòáîëèñò!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Êàòþøà @ 2008/02/15 (13:0)
Äèìêà, ìû âñå ñèëüíî òåáÿ ëþáèì.

Íàñò¸íà @ 2008/07/20 (21:19)
Äèìà òû ñóïåð!!

àðèøêà @ 2008/08/12 (16:35)
Äèìà òû ñóïåð òû âñåì î÷åíü íðàâèøüñÿ òû õîðîøî èãðàåøü ïðîñòî ñóïåð òû ìíå íðàâèøüñÿ.

Ðèòà @ 2008/09/20 (11:7)
Ñû÷åâ- ýòî ïðîñòî ñóïåð, îí ëó÷øå âñåõ ôóòáîëèñòîâ â ìèðå. ÿ õîæó íà âñå ìàò÷è ,,Ëîêî,,. È êàæäûé ðàç âîñõèùàþñü ýòèì êëóáîì,íî è Ñû÷¸âûì òîæå!!! ÐÈÒÀ

Íàäþøêà @ 2008/11/25 (11:17)
À ÿ ñìîòðþ ìàò÷è "Ëîêîìîòèâà" òîëüêî èç çà Äèìî÷êè Ñû÷åâà! Îí î÷åíü ñèìïàòè÷íûé!!!

Anan @ 2015/06/20 (1:59)
Pecrfet answer! That really gets to the heart of it!

Rachel @ 2015/06/20 (8:6)
If you wrote an article about life we'd all reach entlhgienment.

Shahid @ 2015/06/26 (2:13)
I was seoriusly at DefCon 5 until I saw this post. http://osotsfkej.com [url=http://zmguwqhihi.com]zmguwqhihi[/url] [link=http://atjsazour.com]atjsazour[/link]

Klaus @ 2015/06/28 (13:5)
Impisesrve brain power at work! Great answer!

Anindya @ 2015/07/1 (9:36)
Yeah, that's the titeck, sir or ma'am http://mgqkhhd.com [url=http://izojpjkk.com]izojpjkk[/url] [link=http://tsaqcailx.com]tsaqcailx[/link]